Besluitenlijst burgemeester en wethouders 19 mei 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 19 mei 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 mei 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Jaarverslag klachtenregeling 2008.

Het college stelt het jaarverslag klachtenregeling 2008 vast en legt dit voor aan de commissie Algemene Zaken.

 

3.   Bestuurlijke planning 3e kwartaal 2009.

Het college stelt de geactualiseerde bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de juni vergadering van de commissies.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Aangepast raadsvoorstel VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan).

Het college stemt in met het aangepaste ontwerp raadsvoorstel VGRP d.d. 13 mei 2009. Dit voorstel wordt op de agenda geplaatst voor de vergadering van de gemeenteraad van 28 mei 2009.

 

2.   Verslag Interne Controle 2008.

Het college stelt het Verslag Interne Controle 2008 WWB, IOAW, IOAZ en Bbz vast.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Adviezen van de commissie burgerzaken 3 maart 2009.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken.

 

2.   Voortgangsrapportage Integraal accommodatieplan "De Gentiaan", PvE en PvA.

Het college neemt kennis van:

  1. De voortgangsrapportage integraal accommodatieplan 'De Gentiaan" (ten behoeve van de commissie BZ van 2 juni);

en stelt de volgende documenten vast:

  1. Het programma van eisen;
  2. Het plan van aanpak;
  3. Het college besluit Mw. J. Verschelling afdoeningsmandaat te verlenen.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.    Actiepunten Commissie GZ.

Het college neemt de adviezen van de commissie grondgebeidzaken van 11 mei 2009 voor kennisgeving aan.