Besluitenlijst burgemeester en wethouders 2 december 2008

 Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel

d.d. 2 december 2008
 
Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 25 november 2008.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.      Convenant toepassing en handhaving van overheidsregelingen bij vrijplaatsen.

Het college stemt in met het aangaan van het “convenant betreffende de toepassing en handhaving van overheidsregelingen bij vrijplaatsen”. Dit wordt door de burgemeester ondertekend op 8 december 2008 bij het portefeuillehoudersoverleg algemene en bestuur-

lijke zaken SRE.

 

3.   Wet tijdelijk huisverbod.

Het college neemt kennis van de consequenties van de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod per 1 januari 2009 in relatie tot de bevoegdheden van de burgemeester, raakvlakken veiligheid en zorg en de consequenties voor de bedrijfsvoering.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   WSW Ergon-WSD.

Het college besluit over het plan van aanpak voor een gezamenlijke benadering door Ergon en WSD van de groep gemeentelijke Ergonners voor de overstap naar de WSD te Boxtel.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Grondprijs + Kavels Houtens en Vlinderlaan.

Het college besluit:

  1. Een gemeentebreed besluit over de grondprijzen voor grondgebonden woningen te nemen bij de actualisering van de nota Grondbeleid.
  2. De kavel in ’t Zand te verkopen op basis van de grondprijs voor Sonniuspark en bij meerdere belangstellenden te loten.
  3. Alvorens definitief te beslissen over de verkoop en herverkaveling van de gronden Houtens 11, eerst een milieuonderzoek inzake geluidsoverlast in te stellen. Kosten hiervoor € 2.400,--.

2.   Evaluatie “vrijwilligerssteunpunt Son en Breugel”.

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het evaluatierapport vrijwilligerssteunpunt uitgevoerd door de BWI.
  2. In te stemmen met een verlenging van het vrijwilligerssteunpunt, met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2008 t/m 2011.
  3. Opdracht te verstrekken aan de BWI en de VWC om vóór 1 juli 2009 een toekomstgericht plan van aanpak te ontwikkelen met inbegrip van de gestelde voorwaarden.
  4. Het collegebesluit samen met het advies van de WMO adviesraad, na dat advies, in de vorm van een commissievoorstel, ter kennisname te brengen van de commissie burgerzaken.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen.

Het college besluit om:

  1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 03 t.a.v. “de actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen”.
  2. De commissie GZ de voortgangsrapportages 03 “actualisatie bestemmingsplannen bebouwde kommen” ter informatie aanbieden.

 

2.   Beslissing op bezwaar tegen aanlegvergunning.

Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaarschrift van de heer mr. M.P.J. Nijdam gericht tegen een aanlegvergunning ongegrond te verklaren.

 

3.   Het voornemen tot de samensmeding van drie besturen (Reconstructiecommissie

      De Meierij – Innovatieplatform Duurzame Meierij – Bestuurlijk Platform Het Groene

      Woud) tot een streekorganisatie “Streekraad Het Groene Woud / De Meierij”.

Het college neemt kennis van het voornemen tot de samensmeding van drie besturen (Reconstructiecommissie De Meierij – Innovatieplatform Duurzame Meierij – Bestuurlijk Platform Het Groene Woud) tot een streekorganisatie “Streekraad Het Groene Woud / De Meierij” (streven per 1-01-2009).

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Rabobank Het Groene Woud Zuid.

Het college woont de schaatswedstrijden om de “Essent Isu world cup op 14 februari 2009 niet bij.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------