Besluitenlijst burgemeester en wethouders 2 en 3 november 2009

                       

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 2 en 3 november 2009

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 oktober 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Interim afdelingshoofd R&W.

Het college besluit om de heer Weisz van bureau Leeuwendaal aan te trekken als interim afdelingshoofd R&W voor de duur van 3 november 2009 tot in principe 1 juli 2010.

 

3.   Raadsvergadering d.d. 5 november 2009.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van

5 november 2009 zijn geagendeerd.

 

4. Nadere invulling backoffice bedrijfsvoering Nuenen en Son en Breugel.

Het college besluit:

      1.   De uitvoering, consulenttaken en beleid m.b.t. PO&I (personeel en organisatie,

           documentaire informatievoorziening en I&A -reeds geschied-) te plaatsen in Son en

           Breugel.

  1. De uitvoering, consulenttaken en beleid m.b.t. financiën en belastingen te plaatsen in Nuenen.
  2. In het kader van het overlegtraject dit als voorgenomen besluit gelijktijdig met andere producten -ter advisering- voor te leggen aan de ondernemingsraad.

5.   Bespreken agenda’s SRE poho-overleggen.

Het college bespreekt de agenda’s van de diverse SRE poho-overleggen, welke gehouden worden op 4 november 2009. (Het poho-overleg VIII Statushouders en asielzoekers wordt niet op 4 maar op 11 november gehouden.) 

 

 Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Voortgangsrapportage en actualisering Wmo Beleidsplan 2008 – 2011.

  1. Het college neemt kennis van en stemt in met de voortgangsrapportage en de actualisering van het Wmo Beleidsplan 2008 – 2011.
  2. Het college vraagt de Adviesraad Wmo om advies voor wat betreft de actualisering van het Wmo beleidsplan 2008 – 2011.
  3. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de actualisering van het Wmo beleidsplan 2008 – 2011 conform bijgevoegd ontwerp-raadsvoorstel. (waaraan het advies van de adviesraad Wmo nog zal worden toegevoegd.

2.   Verkoop grondstroken Bremlaan.

Het college besluit de eigenaren van de woningen gelegen aan Bremlaan 2A,4 en 4A nog dit jaar (2009) in de gelegenheid te stellen grond gelegen vóór hun woning aan te kopen tegen de voorwaarden zoals opgenomen in de Nota Grondbeleid. Het behoud van deze gronden als openbaar gebied voegt niets toe aan het straatbeeld ter plaatse en de huidige grenzen zijn onduidelijk voor wijkbeheer bij onderhoud.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Reclame uitingen Ekkersrijt.

Het college neemt kennis van de voortgang van de bouwaanvraag omtrent het plaatsen van reclame uitingen op Ekkersrijt.

Naar aanleiding hiervan zal de aanvrager van de bouwvergunning voor het plaatsen van mupi’s op Ekkersrijt nogmaals worden verzocht om de aanvraag aan te passen aan de vastgestelde kaders conform het collegebesluit van 14 juli 2009 binnen redelijke termijn.

 

2.   Verkenning omgevingsdiensten provincie Noord-Brabant.

Het college neemt kennis van de verkenning “Van Brabants bont naar Brabants maatwerk” m.b.t. vergunningverlening, toezicht en handhaving.

 

3.   Beoordeling zienswijze inzake aanvraag bouwvergunning voor het vergroten van

      de woning op perceel Zagerstraat 1 te Breugel.

Het college besluit:

  1. aan de ingebrachte zienswijzen voorbij te gaan;
  2. ontheffing ex artikel 3.23 Wro en reguliere bouwvergunning te verlenen onder door het bouwtoezicht te stellen voorwaarden;
  3. een afschrift van het besluit te zenden aan de indieners van de zienswijzen.

4.   Grondprijs index Sonniuspark.

Het college besluit om, invulling gevend aan het collegebesluit van 22 april 2008, dat de grondprijs Sonniuspark per 1 januari 2010 geïndexeerd zal worden met de CPI alle huishoudens, 2006=100.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging afscheidsreceptie gedeputeerde Rüpp.

De burgemeester woont de afscheidsreceptie van drs. P.L.A. Rüpp op 16 november a.s. bij.

 

2.   Uitnodiging Alderstafel.

De burgemeester en wethouder Overbeek wonen de bestuurlijke bijeenkomst voor de     Alderstafel op 10 november a.s. bij. Zij worden bijgepraat door dhr. Alders over het concept eindadvies van de Alderstafel.