Besluitenlijst burgemeester en wethouders 2 juni 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 mei 2009. Staf
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten. Toegevoegd wordt het volgende (thans openbare) besluit inzake aanbesteding leer-lingenvervoer:
Het college besluit de uitvoering van het leerlingenvervoer te gunnen aan IJsselsteden Be-heersgroep BV. Dit met ingang van schooljaar 2009-2010 voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid tweemaal een jaar te verlengen.


2. Vaststelling Organisatieverordening 2009.
Het college stelt de Organisatieverordening 2009 vast conform concept. Ingangsdatum
1 augustus 2009. De raad wordt geadviseerd de bestaande verordening in te trekken.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Langere inhuur Marco Farla ten behoeve van bestemmingsplan Ekkersrijt.
Het college stemt in ten behoeve van de begeleiding van het bestemmingsplan Ekkersrijt (tot de vaststelling) vanaf 1 juli 2009 t/m 31 december 2009 Marco Farla in te huren voor 16 uur per week.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging 67e Kringgildedag Kempenland.
Het college woont de 67e Kringgildedag Kempenland bij.
6 juni:
ontvangst 17.00 uur: burgemeester, wethouder Starmans en wethouder Overbeek;
7 juni:
mis 09.30 uur: burgemeester en wethouder Verschelling
koffietafel 11.00 uur: burgemeester en secretaris
ontvangst 12.00 uur: college (aansluitend zal ook –evt. deel van het defilé worden bijgewoond).