Besluitenlijst burgemeester en wethouders 2 september 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 2 september 2008
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 augustus 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2009.
Het college besluit het huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2009 voor het on-derwijs vast te stellen.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Hulp bij het huishouden (Wmo).
Het college neemt kennis van de stand van zaken betreffende de situatie rondom de hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Historisch bodemonderzoek ISV.
Het College besluit om de SRE Milieudienst opdracht te verlenen voor het opstellen van de boorplannen en het aanbesteden van de Oriƫnterende Onderzoeken in het kader van ISV II (Bodem)

2. Verzoek om medewerking aan het realiseren van accommodatie voor verblijfsrecreatie op de locatie Sonniuswijk 41.
1. Het college besluit het verzoek mee te nemen met een positieve benadering en in te passen in de ruimtelijke beleidsvisies die op dit moment worden opgesteld;
2. Het college besluit de verzoeker dienovereenkomstig te berichten;
3. Het college besluit mede ter uitvoering van de beleidsnota "resultaten in het vizier" om in het kader van de opstelling van de structuurvisie te laten bekijken waar recreatie en welke vormen van recreatie toelaatbaar en wenselijk zijn binnen de gemeentegrenzen.

3. Midterm review ISV-II.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de vermelde stand van zaken omtrent de beleidsthema's en projecten en met de opgegeven redenen omtrent het al dan niet afwijken van de opgegeven ISV-ambities;
2. Deze schriftelijk te rapporteren aan het Dagelijks Bestuur van het SRE;
3. Indien een en ander te zijner tijd leidt tot het naar beneden toe bijstellen van de reeds beschikbaar gestelde budgetten - waar mogelijk - rechtsmiddelen aan te wenden. Een en ander ook in overleg met onze subsidiologe (via MORE).

4. Planschade 3e Tranche.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van een tweetal besluiten omtrent de verzoeken om planschade als bedoeld in artikel 49 WRO als gevolg van de aanleg van de A50 en;
2. Conform het advies van de Commissie Van Heesbeen voor wat betreft de voorzien-baarheid en uitgaande van het advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken inzake de waardevermindering verzoeken een planschade vergoeding toe te kennen;
3. De commissie GZ in de eerstvolgende vergadering van deze commissie hieromtrent te informeren.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging SVn 'n Duurzame wijkaanpak".
Het college woont de SVn deelnemersbijeenkomst welke gehouden wordt op maandag 6 oktober 2008 van 12.00 tot 19.00 uur in Amersfoort niet bij.