Besluitenlijst burgemeester en wethouders 20 januari 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 20 januari 2009

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 januari 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Bestuursopdracht samenwerking is (d)enorm 14 januari 2009.
1. College stemt in met de onder verantwoordelijkheid van de stuurgroep SIEN
opgestelde bestuursopdracht "samenwerking is (d) enorm" d.d. 14 januari 2009 en
stelt deze vast;
2. College legt de bestuursopdracht als voorgenomen besluit ter advisering voor aan de ondernemingsraad.
3. college neemt kennis van de projectopdracht voor financiële administratie en boekhouding;
4. college neemt kennis van het conceptverslag van de klankbordgroep SIEN van 16 december 2008.

3. Gunningsadvies plaatsing gemeentenieuws.
Het college besluit in te stemmen met het gunningsadvies van Bureau Inkoop en Aanbeste-dingen Zuidoost-Brabant en gaat akkoord met het gunnen van de opdracht voor plaatsing van het gemeentenieuws aan uitgeverij De Winter (De Brug) voor een periode van 2 jaar met een verlengingsoptie van 1 jaar met ingang van 1 februari 2009. De Winter heeft de laagste inschrijving gedaan voor een bedrag van € 0,00 tot een maximum van 2 pagina's; iedere volgende pagina kost € 99,00.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Brug over de Dommel Veerstraat.
1. Het college neemt kennis van de controleberekening m.b.t. het draagvermogen van de brug over de Dommel/Veerstraat en besluit naar aanleiding hiervan middels een verkeersbesluit een maximaal voertuiggewicht van 21 ton en een aslastbeperking van 7 ton in te stellen op de brug en de hulpdiensten ontheffing te verlenen;
2. De vervangingsinvestering ter grootte van afgerond € 600,000,00 excl. BTW van de brug in te brengen bij de kadernota 2009-2013 en rekening te houden met de structurele kapi-taallasten hieruit voortvloeiend.

2. Wijzigingen gebruik pand St. Genovevastraat.
1. Het college besluit wegens bouwkundige gebreken aan het voormalige schoolgebouw aan de St. Genovevastraat te kiezen voor aanpassing van de constructie eerste verdieping. De totale kosten belopen (naar verwachting) ruim € 103.000,-;
2. De realisering van de aanpassing van de constructie eerste verdieping geschiedt op basis van aanbesteding. Hiermee kan worden gestart, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad (commissie burgerzaken wordt verzocht toch te vergaderen op 3 februari / raad 5 maart). Ontwerp-raadsvoorstel: mandaat wethouder Starmans.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Aanpak kadernota 2009 - 2013.
Het college stemt in met de voorgestelde werkwijze en uitgangspunten voor de kadernota 2009-2013.

2. Gunning dakrenovatie sporthal Apollo.
1. Het college besluit om de dakrenovatie van sporthal Apollo en het aanbrengen van een valbeveiligingssysteem te gunnen aan Oranjedak Zuid BV uit Best;
2. Het krediet "dakrenovatie sporthal Apollo" met € 20.000,- af te ramen ten gunste van de algemene reserve flexibel deel .


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Promotionele uitgave woningbouwmagazine.
1. Het college stemt in met het uitgeven van een promotioneel magazine
(3000 exemplaren) over diverse woningbouwprojecten die in de nabije toekomst wor
den gerealiseerd;
2. Eventuele extra aantallen en mogelijke verspreiding huis-aan-huis, s.v.p. afzonderlijk
aan het college voorleggen, zodra daarover meer financieel inzicht bestaat.

2. Planschadevergoeding.
Het college besluit om de ingekomen planschadeclaims van de heer L.J. Boudewijns, Boslaan 13 ter advisering voor de te leggen aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ).

3. Planschade.
Het college besluit om de ingekomen planschadeclaims van de heer J.J.M. van Rulo, Veerstraat 15 ter advisering voor de te leggen aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ).

4. Actiepunten commissie GZ d.d. 5/1/09.
Het college heeft kennisgenomen van de actiepunten en toezeggingen van de commissie GZ van 5/01/09.

5. Beeldregieplan Bijenlaan 22, Van der Velden, Sonniuspark.
Het college besluit het beeldregieplan Bijenlaan 22, Kavel Van der Velden, Landelijk wonen een brabants erf, vast te stellen.

6. Communicatie 1e kwartaal 2009 Sonniuspark.
Het college besluit:
- De hoofdlijnen van het communicatieplan vast te stellen en de onderdelen die staan benoemd in de communicatiematrix als input te gebruiken bij het opstellen van de kwartaalplanningen.
- De kwartaalplanning communicatie Sonniuspark vast te stellen.
- In maart een besluit te nemen over de (geografische) uitbreiding van de communica-tiestrategie m.b.t. verkoop van kavels en woningen op basis van de gerealiseerde verkoop en interesse-cijfers.

7. Plan van aanpak en financiering bestemmingsplan Ekkersrijt.
Het college besluit om:
- in te stemmen met het plan van aanpak;
- in te stemmen met het financieel voorstel;
- in te stemmen met een brief aan het Industrieschap Ekkersrijt met het verzoek om een aanvullend budget van € 150.000,00 voor de noodzakelijke 'out of pocket'- kosten voor de afronding van het bestemmingsplan ter beschikking te stellen;
- kennis te nemen van de planning.

8. Projectopzet leerplein Sonniuspark en inzet projectleider.
1. Het college stemt in met de afspraken over projectopzet leerplein Sonniuspark;
2. Op grond van het inkoopbeleid, als strategisch product en in te stemmen met de inhuur van Roel Velstra van de gemeente Nuenen voor gemiddeld 8 uur per week als projectleider Leerplein Sonniuspark voor een tarief van € 700,- ex. BTW per dag.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Dommelsoppers.
De burgemeester woont de receptie van de Carnavalsvereniging De Dommelsoppers bij.

Datum/tijd: zondag 25 januari, 14.00-17.00 uur
Locatie: Oase, Son

2. Uitnodiging Opening project Odendael.
De secretaris woont de officiële opening project Odendael bij.

Datum/tijd: donderdag 2 april, 14.00 - 17.30 uur
Locatie: Odendael Sint-Oedenrode