Besluitenlijst burgemeester en wethouders 20 mei 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 20 mei 2008
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 mei 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Begroting SRE 2009.
Het college neemt kennis van de programmabegroting 2009 van het SRE en stemt in met gemeentelijke reactie gericht aan het dagelijks bestuur van het SRE. Het college stemt eveneens in met de inhoud van het door hen voorgestelde dekkingsplan. Het college vraagt daarbij overigens wel om de nadere motivatie inzake de toerekening van de bespaarde rente in het vervolg op te nemen in de toelichting bij de conceptbegroting.

3. Bestuurlijke planning 3e kwartaal 2008.
Het college stemt in met de geactualiseerde bestuurlijke planning en laat deze agenderen voor de juni vergadering van de commissies.

4. Besluitvorming commissie AZ 14 mei 2008.
Het college neemt kennis van de besluitvorming van de commissie Algemene Zaken van 14 mei jongstleden.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Adviezen van de commissie burgerzaken 13 mei 2008.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Milieujaarverslag 2007.
Het College stemt in met het commissievoorstel met betrekking tot de vereenvoudigde vorm van het milieujaarverslag en de integratie in de jaarrekening 2007.

2. Bouwvergunning Beatrixstraat 6.
Het college besluit om, indien tijdens de terinzagelegging geen zienswijzen worden ingediend:
1. met toepassing van artikel 19 lid 3 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Herziening Breeakker;
2. lichte bouwvergunning te verlenen onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden met nummer 08.0008192.


3. Artikel 19 WRO t.b.v. bouwrijp maken Sonniuspark.
Het college besluit:
1. Met toepassing van het besluit van gedeputeerde staten van 1 april 2008, nummer 1372471/1397139, middels artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen "Buitengebied 1977", "Buitenge-bied 1e herziening", "Buitengebied 1999", "Gentiaan Noord, 1e herziening" ten behoeve van het bouwrijp maken van het gebied Sonniuspark voor zover deze werkzaamheden in strijd zijn met de bovengenoemde bestemmingsplannen.;
2. Dit besluit te publiceren in het huis-en-huisblad en het Eindhoven Dagblad en de indie-ners van zienswijzen middels een brief van het besluit op de hoogte te brengen;
3. Het besluit na bekendmaking gedurende 6 weken ter inzage te leggen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging BZK Overhedendagen.
Het college is verhinderd en woont de BZK Overhedendagen juni 2008 niet bij.

Datum/tijd: maandag 9 juni 2008
Locatie: Dorint Sofitel Cocagne Hotel

2. Uitnodiging huldiging Gilde Keizer de heer J. de Haas.
Wethouder Verschelling woont de receptie in verband met het 50 jarig lidmaatschap van de Keizer van de Sint Catharinagilde, de heer Jan de Haas bij.

Datum/tijd: vrijdag 13 juni 2008
Locatie: De Hutzon op Zonhove, Nieuwstraat 70

3. Uitnodiging officiƫle opening ingebruikname van Bestwijzer.
Het college is verhinderd en woont de officiƫle opening van de ingebruikname van Bestwijzer niet bij.

Datum/tijd:zaterdag 24 mei 2008
Locatie: Gebouw Zonnewende aan de Nazarethstraat 173 te Best