Besluitenlijst burgemeester en wethouders 20 oktober 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 20 oktober 2009
 
Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 oktober 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Toekenning vrijwilligerspenningen.

Het college neemt een principebesluit over toekenning van de Vrijwilligerspenningen, uit te reiken op de Vrijwilligersavond (27 november 2009) en rond de jaarwisseling, en zal dit in een besloten gedeelte van de raadscommissie algemene zaken van 4 november a.s. met die commissie bespreken.

 

3.   Beeldvorming over gemeente.

Het college neemt kennis van een communicatieadvies aan de gemeenteraad over beeldvorming over de gemeente. Het advies is gegeven op het verzoek van het presidium.

 

4.   Benoemingen in raadscommissies en benoeming griffier en plaatsvervangend

      griffier raadscommissie algemene zaken.

Het college besluit kennis te nemen van onderdeel A. en in te stemmen met onderdeel B. van het raadsvoorstel “Benoemingen in raadscommissies en benoeming griffier en plaatsvervangend griffier raadscommissie algemene zaken”, geagendeerd voor de raadsvergadering van 5 november 2009.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Bezwaarschrift Oase.

Het college besluit het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften ongegrond te verklaren.

 

2.   Ontwerpbestemmingsplan ‘Son Centrum; bibliotheek Kerkplein – Nieuwstraat’.

Het college besluit om het ontwerpbestemmingsplan “Son Centrum; bibliotheek Kerkplein - Nieuwstraat” vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

 

3.   Regeling verbetering binnenklimaat primair onderwijs 2009.

Het college stemt in met:

1.      Het aanvragen van subsidie op basis van cofinanciering ten behoeve van het verbeteren van het binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009.

2.      Het gemeentelijk kostendeel wordt ten laste gebracht van de reserve onderhoud schoolgebouwen.

 

  

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   1e Wijziging begroting 2010.

Het college stemt in met – aan de gemeenteraad gerichte – brief inzake de 1e wijziging behorende bij de meerjarenbegroting 2010 – 2013.

 

2.   Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost.

Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het voorstel van de GGD om:

 1. De reactietermijn op begroting(swijzigingen) te verruimen tot 8 weken;
 2. In te stemmen met de voorgestelde gewijzigde procedure betreffende begrotingswijzigingen;
 3. in te stemmen met het in staat stellen van de GGD een Algemene Reserve op te bouwen van maximaal 5 procent van de omzet en het exploitatieresultaat van de GGD aan die reserve toe te voegen c.q. te onttrekken.

3.   Voortgangsrapportage Integraal accommodatieplan ‘De Gentiaan’.

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage ten behoeve van de commissie BZ van 3 november 2009.

 

4.   Raadsvoorstel SBC.

Het college legt het raadsvoorstel “Realisatie voetbalvelden SBC in 2010” ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van 5 november 2009.

 

5.   Vrijwilligersavond 2009.

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de opzet van de vrijwilligersavond 2009;
 2. In te stemmen met de gevraagde inzet van collegeleden binnen de beschreven programma’s.

6.   Voortgangsnotitie “Locatieonderzoek Handboog – Jeu de boules’.

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de voortgang inzake het ‘Locatieonderzoek Handboog – Jeu de Boules’.
 2. De voortgang ter kennisname te brengen via de raadsinformatiebrief.

 7.   Gebruik deeltaxi (2).

1)      Het college besluit een opiniërende bespreking te voeren in de commissie Burgerzaken van 3 november aanstaande, waarbij de keuze voorligt om:

1.1.   de regelgeving omtrent het gebruik van de deeltaxi te laten zoals hij nu is (het draagkrachtprincipe wordt gehanteerd)

1.2.   de inkomensgrens bij het gebruik van de deeltaxi komt te vervallen en de leeftijdsgrens wordt opgeschoven van 65 naar 75 jaar (conform ongevraagd van de Adviesraad Wmo)

1.3.   de inkomensgrens bij het gebruik van de deeltaxi komt te vervallen en de eigen bijdrage regeling via het CAK wordt van toepassing verklaard, voor een proefperiode van twee jaar (ook in deze variant wordt invulling gegeven aan het draagkrachtprincipe). Deze variant heeft de voorkeur van het college.

2)      Op basis van deze opiniërende bespreking wordt een definitief besluit genomen over de te hanteren regelgeving bij het gebruik van de deeltaxi.

 

 Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Aanleg zebrapaden Breugel (kader Breugel Leeft).

Het college stemt in met de voorgestelde 5 lokaties voor aanleg van een voetgangersoversteekplaats (VOP) en neemt hiertoe het betreffend verkeersbesluit.

Het betreft:

a. Asteroïdenlaan nabij sporthal De Bongerd;

b. Stakenburgstraat nabij Pieter Breugelplein;

c. Van Gentlaan nabij ingang speeltuin de Molenwiek;

d. Veerstraat (tijdelijk t.b.v. bewoners Huize De Vloed);

e. St. Genovevastraat bij aansluiting Veerstraat.

 

2.   Luchtkwaliteit.

Het college neemt kennis van de aanpak omtrent de discussie ‘Meten of Rekenen Luchtkwaliteit’ naar aanleiding van een initiatief voorstel van de Lijst van Aken en legt dit ter opiniërende bespreking voor aan de commissie GZ.

 

3.   Brandveiligheid overige woonwagencentra.

Het college neemt kennis van de brandveiligheid op de woonwagencentra, Gaskendonk, Oranjetip en Bronlibel en stemt in met de voorgestelde verbeteringen.

 

4.   Overeenkomst Rijkswaterstaat inzake aanleg knooppunt A50/A58. R&W

Het college besluit om de toegezonden overeenkomst van Rijkswaterstaat voor advies voor te leggen aan mr. B.P.M. van Ravels van AKD Prinsen Van Wijmen.

 

5.   Opdrachtverlening mobiliteitsvisie.

Het college besluit om:

 1. aan bureau AGV-Movares opdracht te verlenen tot het opstellen van de mobiliteitsvisie Son en Breugel;
 2. de mobiliteitsvisie op te laten stellen aan de hand van het plan van aanpak van het betreffende bureau;
 3. de kosten ad € 35.000,- ten laste te brengen van het toereikende krediet GVVP 2006.

 6.   Raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 5 oktober 2009.

Het college neemt de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 05 oktober 2009 voor kennisgeving aan. Het college gaat ervan uit dat de informatie over de asbestverwijdering Sonniuspark verstrekt wordt via de raadsinformatiebrief.

 

7.   Regionaal woningbouwprogramma 2010 – 2020.

Het college besluit om:

a.      kennis te nemen van het standpunt van de raadscommissie GZ d.d. 05 oktober 2009;

b.      de raad voor te stellen in te stemmen met het concept “Regionaal woningbouwprogramma 2010 – 2020”, waarbij t.o.v. het oorspronkelijk collegevoorstel de voorwaarde m.b.t. de sanctiemethodiek komt te vervallen;

c.      het dagelijks bestuur van het SRE van dit besluit in kennis te stellen.

 

8.   Verkeersbesluit 60 km/uur zone Driehoek/Bokt.

Het college besluit tot:

 1. het opheffen van de gesloten verklaring voor alle motorvoertuigen aan Driehoek ter hoogte van Driehoek 4;
 2. het instellen van een 60 km/uur regime op de weg:

a)      Driehoek tussen Driehoek 4 en de gemeentegrens Eindhoven (Bokt);

b)      oostelijke en westelijke parallelweg Eindhovenseweg tussen bebouwde komgrens Son en Breugel en gemeentegrens Eindhoven.

 

9.   Vragen VVD fractie 17 september 2009.

Het college neemt kennis van de door de VVD fractie gestelde vragen en stelt de beantwoording van deze vragen vast.

 

10.   Advies AAB schuilhut Kwadestraat in relatie met Pieter Brueghelplein 4 e.o.

Het college besluit kennis te nemen van het advies van de AAB en de gesprekken met de betrokkenen te hervatten.

 

11.   Natuurcompensatie.

 1. het college stemt in met het gestelde in de adviesnota en het nader uitwerken van de mogelijkheid tot natuurcompensatie buiten de gemeentegrenzen (i.c. een locatie gelegen nabij de Lieshoutseweg/gemeente Nuenen);
 2. het college besluit de commissie grondgebiedzaken hieromtrent te informeren;
 3. het college besluit het IVN en Milieudefensie hieromtrent te informeren;
 4. het college besluit de gemeente Nuenen schriftelijk te verzoeken een passende planologische procedure te volgen om uitvoering daadwerkelijk mogelijk te maken.

 12.   Document criteria verwijtbare nalatigheid.

Het college besluit om niet in te stemmen met de ‘criteria verwijtbare nalatigheid’ overeenkomstig de concept brief aan de Bestuurscommissie Stedelijk gebied Eindhoven

 

13.   Voortgangsnotitie Sonniuspark, november 2009.

Het college:

      1.   stemt in met inhoud van de Voortgangsnotitie Sonniuspark,
            november 2009 en verleent wethouder Overbeek tekstmandaat 

 1. besluit deze notitie voor te leggen aan commissie Grondgebiedzaken.