Besluitenlijst burgemeester en wethouders 21 april 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 21 april 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 april 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Vergadering Regioraad 23 april 2009.

Het college bespreekt de agenda en de bijbehorende stukken voor de vergadering van de Regioraad welke wordt gehouden op 23 april 2009.

 

3.   Raadsvergadering d.d. 22 april 2009.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 22 april 2009 zijn geagendeerd.

 

4.   Vaststelling rampenplan + diverse processen.

Het college besluit het rampenplan gemeente Son en Breugel en 12 bijbehorende processen.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Resultaten activerend huisbezoek 2008.

Het college neemt kennis van de evaluatie van het “Activerend Huisbezoek 2008” en brengt deze evaluatie ter kennisname van de commissie Burgerzaken.

 

2.   Jaarverslag Kinderopvang 2008.

Het college stelt het gemeentelijk verslag Wet Kinderopvang 2008 voor de inspectie van het Onderwijs vast en legt dit ter inzage voor de gemeenteraad.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Zondagopenstelling Jumbo.

Het college besluit de aanvraag van Jumbo supermarkten BV af te wijzen en besluit geen ontheffing in het kader van artikel 3, vierde lid, van de Winkeltijdenwet, ten behoeve van structurele zondagsopenstelling, te verlenen, aangezien de mogelijkheid daartoe niet in de gemeentelijke verordening op de winkeltijden is opgenomen. Het college ziet geen aanleiding de Raad te adviseren de verordening op dit punt te wijzigen.

 

 2.   Startdocument ten behoeve van de aanbesteding van de hulp bij het huishouden (Wmo).

Het college neemt kennis van het startdocument ten behoeve van de aanbesteding van de hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

3.   Handbal Sporthal.

Het college besluit tot toekenning van een jaarlijkse compensatievergoeding voor handbalvereniging Apollo voor het spelen van de zomercompetitie handbal in de sporthal en gaat hiervoor een overeenkomst met de vereniging sluiten. Het college verleent wethouder Verschelling mandaat om tot uitvoering over te gaan en de overeenkomst met Apollo te ondertekenen.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Overdragen bouw- en monumentenvergunning.

Het college besluit om de reguliere bouwvergunning en de monumentenvergunning voor het plaatsen van mobiele telecommunicatie-apparatuur t.b.v. het netwerk van KPN op het perceel Kerkplein 5 te Son en Breugel, over te dragen / over te schrijven op naam van

K.P.N. b.v..

 

2.   Overzicht planschadeclaims.

Het college besluit kennis te nemen van de in behandeling zijnde planschadeclaims A50.

 

3.   Verslag Stuurgroep Sonniuspark 02.04.2009.

Het college neemt kennis van het verslag van de formele stuurgroepvergadering

Sonniuspark, d.d. 2 april 2009.