Besluitenlijst burgemeester en wethouders 21 juli 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 21 juli 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 juli 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Evenementenbeleid.

Het college besluit :

1. het geactualiseerde evenementenbeleid vast te stellen en met instemming kennis te 

    nemen van de nieuwe (pro-actieve) werkwijze;

2. de risico-inschatting (met onder andere de elementen openbare orde en veiligheid;

    verkeer, milieu en specifiek daarin geluid, aantal en samenstelling van doelgroep) als  

    instrument te hanteren voor het bepalen van de vergunningplichtigheid;

3. dat straatfeesten en –barbecues meldingsplichtig zijn:

    a. bij gebruik van een tent, tot 50 bezoekers

    b. zonder gebruik van een tent, tot 100 bezoekers;

4. dat bij alle overige evenementen met een laag risicoprofiel, volstaan kan worden met een

    melding;

5. dat alle resterende evenementen vergunningplichtig zijn;

6. de uitvoering van het evenementenbeleid te evalueren in 2011;

7. het evenementenbeleid ter kennisname aan de commissie Algemene Zaken van de   

    gemeenteraad te zenden.

 

3.   Voortgangsrapportage jaarplan brandweer 2009.

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage jaarplan 2009 van de brandweer 2009.

 

4.   Benoeming tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

Het college besluit om mevrouw M.C. Starmans-Gelijns en dhr. A.J.M. van Etten te benoemen tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Intentieverklaring “Geen kind met een autistische spectrum stoornis in de regio Zuidoost-Brabant op straat”.

Het college stemt in met de Intentieverklaring "Geen kind met een autistische spectrum stoornis in de regio Zuidoost-Brabant op straat", door portefeuillehouder wethouder Starmans te tekenen.

 

 

2.   Onderzoek doeltreffendheid en doelmatigheid subsidiebeleid.

Het college neemt kennis van de resultaten van het onderzoek op basis van artikel 213a van de Gemeentewet naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het subsidiebeleid.

N.a.v. de aanbevelingen die in dit onderzoek worden gedaan neemt het college de volgende besluiten:

 1. De ontwikkeling van de beleidsgestuurde contractsubsidie wordt voortgezet;
 2. In de teksten in de gemeentebegroting (programma 5) worden voor zover mogelijk en wenselijk maatschappelijke effecten en concrete beleidsdoelstellingen opgenomen;
 3. In een notitie aan de commissie BZ wordt door het college aangegeven dat zij een drietal alternatieven voor de toekomst mogelijk acht:
  1. Toekenning ondersteuningsubsidies voor 4 jaar met mogelijke stijgings-

      compensatie achteraf en in plaats daarvan 4-jaarlijkse vaststelling (zoals  

      ambtelijk geadviseerd);

  1. Vierjaarlijkse vaststelling door de Raad van het subsidiebeleid met vaststelling van de daarbij behorende begrotingsruimte en vervolgens jaarlijkse opname in begroting en vaststelling beschikkingen door het college;
  2. Geen wijziging aanbrengen t.o.v. de huidige handelswijze.

            De commissie wordt geadviseerd hierover opiniërend te spreken.

            De conclusies daaruit kunnen worden opgenomen in het overdrachtsdossier voor de

            college-onderhandelingen t.b.v. de nieuwe raadsperiode.

 

3.   Concept-overeenkomst leerlingenvervoer DVG Personenvervoer Tilburg en klankbordgroep ouders.

-  Het college besluit de concept-overeenkomst met DVG Personenvervoer te Tilburg te

   accorderen;

- Verder stemt het college in met instelling van een ouderplatform.

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Tevredenheidsonderzoek Wmo 2008.

1.Het college neemt kennis van het tevredenheidsonderzoek Wmo (rapport tevredenheid 

   cliënten Wmo Son en Breugel), uitgevoerd door SGBO;

2.Het college legt het rapport ter inzage voor de commissie Burgerzaken.

 

3.   Schade Seinelaan 1.

Het college besluit in te stemmen met een schikkingsadvies woningschade Seinelaan 1.

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   .   Opdrachtverlening Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Ekkersrijt.

Het college besluit om:

 1. Croonen Adviseurs opdracht te verlenen voor de afronding van het Beeldkwaliteitplan Bedrijventerrein Ekkersrijt;
 2. in te stemmen met de opdrachtbrief aan Croonen Adviseurs.

 

2.   Conceptadviezen SAOZ Pyreneeënlaan 11 en Apennijnenlaan 17 (planschade A50).

 1. het college neemt kennis van de conceptadviezen;
 2. het college besluit in te stemmen met het concept-advies Apennijnenlaan 17;
 3. het college besluit het SAOZ te verzoeken het conceptadvies Pyreneeenlaan 11 vanuit overwegingen van rechtsgelijkheid aan te vullen. 

 

3.   Intentieverklaring samenwerking Wabo gemeente/provincie/waterschap.

Het college besluit de intentieverklaring samenwerking Wabo gemeente/

provincie/waterschap te ondertekenen.

 

 

4.    Ontwerp-besluit hogere grenswaarde verkeerslawaai Wet geluidhinder

Planetenlaan 1.

Het college besluit om in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarde verkeerslawaai Planetenlaan 1.