Besluitenlijst burgemeester en wethouders 21 oktober 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 21 oktober 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 oktober 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Adviezenlijst.
Het college neemt kennis van de adviezenlijst van de commissie Algemene Zaken van 8 oktober 2008.

3. Straatnaamwijziging Sonniuswijk.
Het college komt niet terug op haar besluit d.d. 26 augustus 2008, waarin het bezwaarschrift tegen de straatnaamwijziging niet-ontvankelijk is verklaard. Wel zal worden bezien of plaatsing van een onderbord ‘voorheen Sonniuswijk’ tot de mogelijkheden behoort.

4. Ontwikkelingen veiligheidsregio.
Het college neemt kennis van het concept plan van aanpak van het project om te komen tot volledige regionalisering van de uitvoering van brandweertaken. Het college neemt kennis van de reactie van de portefeuillehouder op het concept plan van aanpak. Het college besluit om het definitieve plan van aanpak en het convenant ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad. Het college gaat ervan uit dat bespreking plaatsvindt in commissie AZ en (eventueel) raad van december a.s..


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Beleidsregels eenmalige subsidies.
1. Het college besluit tot realisering van één (totaal) budget voor eenmalige subsidies, zonder globale verdeling, vooraf, per 1-1-2009. Hoofd W&S wordt gemandateerd tot toekenning subsidie van 50% tot een maximum van € 1.000,--. Daarvan afwijkende percentages en/of bedragen dienen aan college te worden voorgelegd.
2. Het college trekt per 01-01-2009 in:
- De beleidsregels bekostiging Stageplaatsen;
- De beleidsregels besteding budget integratie doelgroepen;
- De beleidsregels lokale initiatieven muziekonderwijs.

2. Subsidie Zuidzorg.
Het college neemt de volgende besluiten over de subsidiëring van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van Zuidzorg:
1. Het budget voor het basispakket JGZ voor 2009 en volgende jaren wordt gelijkgesteld aan de bijdrage voor JGZ die is opgenomen in de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin;
2. Het college gaat ervan uit dat de extra kosten van het Maatwerkgedeelte JGZ 2009 ad. € 2.672,-, door de gemeente subsidiabel worden gesteld en kunnen worden gedekt uit de middelen van de Brede Doeluitkering.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Hotelmarkt Eindhoven.
Het college neemt kennis van het rapport “Hotelmarkt Eindhoven” opgesteld door adviesbureau Horwarth HTL.

2. Verlenging overeenkomst accountantscontrole.
Het college besluit de raad voor te stellen de lopende overeenkomst accountantscontrole met één jaar te verlengen voor het boekjaar 2009.

3. Vaststelling tarieven diverse belastingen en heffingen 2009 / aanpassingen belastingverordeningen.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de diverse belas-tingverordeningen en aan de raad een voorstel te doen

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Samenwerkingsovereenkomst met gebr. Van Wanrooij.
Het college besluit:
- De samenwerking met Bouwbedrijf Gebr. Van Wanrooij voor de realisatie van 166 woningen in het Sonniuspark aan te gaan volgens de bepalingen in de Samenwer-kingovereenkomst;
- Het huidige bezit van Bouwbedrijf Gebr. Van Wanrooij over te nemen;
- De grond voor 166 woningen bouwrijp te verkopen aan Bouwbedrijf Gebr. Van Wan-rooij;
- De stuurgroep Sonniuspark tekstmandaat te verlenen voor mineure wijzigingen in de SOK;
- Wethouder Hans Overbeek te mandateren voor de ondertekening van de samenwer-kingsovereenkomst met Bouwbedrijf Gebr. Van Wanrooij.

2. Besluit Monumentenvergunning.
Het college besluit monumentenvergunning te verlenen voor het plaatsen van mobiele tele-communicatieapparatuur ten behoeve van het netwerk van KPN op perceel plaatselijk bekend Kerkplein 5 (Toren Sint Petrus Banden).

3. Ontwikkeling hoek Taylorstraat-Zandstraat.
Het college besluit:
1. de procedure ex art. 19 lid 2 WRO op te starten en het plan gedurende een periode van 6 weken ter inzage te leggen;
2. planschade middels overeenkomst af te wentelen op initiatiefnemer (Domein), met dien verstande dat er een opschortende voorwaarde in de overeenkomst wordt opgenomen die bepaalt dat de overeenkomst pas in werking treedt als het “gat” door wetgeving is gedicht.

4. Projectnotaris Sonniuspark.
Het college benoemt notariskantoor Grimbel du Bois als projectnotaris voor de kavelverkoop in het Sonniuspark.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging afscheid gemeentesecretaris Roels / Best.
De gemeentesecretaris woont de afscheidsreceptie van gemeentesecretaris Eric Roels van de gemeente Best bij.

Datum/tijd: donderdag 13 november 2008 van 17.00 tot 19.00 uur
Locatie: gemeentehuis Best