Besluitenlijst burgemeester en wethouders 22 april 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 22 april 2008

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 april 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Aanpassing Verordening op het burgerinitiatief.
1. Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel tot aanpassing van de Verordening op het burgerinitiatief. De aanpassing behelst de proefregeling, om direct aansluitend aan de behandeling van het procedurevoorstel een korte opiniërende inhoudelijke bespreking van het initiatiefvoorstel toe te voegen, definitief te maken;
2. Het college kan zich vinden in deze aanpassing.

3. Raadsvergadering d.d. 23 april 2008.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van woensdag 23 april 2008 zijn geagendeerd.

4. Beoordeling uitgaven 2007 raadsfracties op grond van de Verordening ambtelijke
bijstand en fractieondersteuning.
Het college neemt kennis van het ontwerp-raadsvoorstel "Beoordeling uitgaven 2007 raadsfracties op grond van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning".

5. Beslissing op bezwaren tegen evenementenvergunning Kerkplein.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften over de bezwaren tegen de (carnavals) evenementenvergunningen op het Kerkplein en de burgemeester besluit de bezwaren tegen de evenementenvergunningen niet-ontvankelijk te verklaren.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Verslag Interne Controle 2007 WWB, IOAW, IOAZ en Bbz .
Het college stelt het verslag Interne Controle 2007 WWB, IOAW, IOAZ. Bbz vast en informeert hierover de commissie burgerzaken van mei 2008.

2. Voortgang project "Brede Samenwerking".
Het college besluit in te stemmen met de verlenging van het project 'Brede Samenwerking' t/m 31 december 2008 binnen de reeds vastgestelde financiële kaders.

3. Wwb re-integratie.
Het college besluit de stand van zaken notitie Wwb-re-integratie voor te leggen aan de commissie Burgerzaken van 13 mei i.c.m. een korte presentatie van de vakafdeling. Tevens stelt het college het projectplan Sinti-netwerk vast met de pijlers zorg, reïntegratie en handhaving.

4. Kinderen doen mee!
Het college besluit een convenant te sluiten met staatssecretaris Aboutaleb om het aantal kinderen dat om financiële redenen maatschappelijk niet participeert terug te brengen.

5. Beslissing op bezwaren tegen kapvergunning Kanaaldijk Noord.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften op de twee bezwaren gericht tegen de kapvergunning aan de Kanaaldijk Noord 1-3 en besluit:
- Het bezwaar van betrokkenen ongegrond te verklaren en af te zien van een proces-kostenvergoeding;
- Alsnog op grond van artikel 4.3.4., eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening een herplantplicht aan de kapvergunning te koppelen, uit te voeren binnen één half jaar na oplevering van het bouwwerk.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Verlenging lopende kredieten bij de jaarrekening 2007.
* Het college stemt in met de verlenging van de genoemde kredieten met 1 jaar;
* Het college neemt kennis van het voorstel aan de raad om lopende kredieten ouder dan 3 jaar te verlengen. Dit voorstel zal samen met de jaarrekening 2007 aan de raad worden aangeboden.

2. Notitie "focus op het centrum".
Het college neemt kennis van de notitie "Resultaten in het vizier, focus op het centrum" en legt deze voor kennisgeving voor aan de commissie Algemene Zaken welke vergadert op 14 mei 2008.

3. Plan van aanpak AED-apparaten.
Het college besluit:
* Over te gaan tot aanschaf en plaatsing van een drietal AED's, voor een totaalbedrag van maximaal € 6.629,--;
* Een bedrag van maximaal € 1.500,-- beschikbaar te stellen ten behoeve van training voor de bediening de AED's en de aanschaf van PAMS;
* Na aanschaf en plaatsing van de drie AED's de landelijke én regionale ontwikkelingen omtrent AED's af te wachten.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Handboek digitale bestemmingsplannen.
Het college besluit om het "Handboek (digitale) bestemmingsplannen; versie 1.0" d.d. maart 2008 vast te stellen als kader voor een ieder die voor Son en Breugel ruimtelijke plannen voorbereid die conform de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening digitaal in procedure moe-ten worden gebracht.

2. Afwijzen principeverzoek medewerking te verlenen aan het opstarten van een
vrijstellingsprocedure voor het realiseren van een bedrijfswoning aan de
Ockhuizenweg ongenummerd te Son.
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek tot het verlenen van vrijstelling voor het realiseren van een bedrijfswoning aan de Ockhuizenweg te Son.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging SRE Relatiemiddag.
Wethouder Starmans, wethouder Overbeek en de secretaris wonen de SRE Relatiemiddag op 19 juni a.s. over de intergemeentelijke samenwerking in Zuidoost-Brabant bij.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------