Besluitenlijst burgemeester en wethouders 22 januari 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 22 januari 2008

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 januari 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast met inachtneming van onderstaande wijziging.
HO2 (Bestemmingsplan Sonniuspark). Aangepaste tekst besluit: ‘Het college stelt het ontwerp raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Sonniuspark –na aanpassing- vast’.

2. Commissie-agenda’s februari 2008.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergadering van februari.
De commissie Burgerzaken van 29 januari komt te vervallen.
Commissie Grondgebiedzaken: Burgemeester zal bij agendapunt A2-visie aanwezig zijn, indien de commissie daartoe de wens uitspreekt.

3. Benchmark publiekszaken.
Het college besluit in 2008 deel te nemen aan de benchmark publiekszaken met als onderdeel klanttevredenheid en stelt hiervoor een bedrag van € 8.000,00 beschikbaar, dat ten laste wordt gebracht van het TOV krediet.

4. Jaarplan Boa’s 2008.
Het college neemt kennis van het jaarplan 2008 van de Boa’s.

5. Veiligheidsvoorzieningen dak Gemeentehuis Son en Breugel.
Het college besluit om op de daken van het gemeentehuis veiligheidsvoorzieningen aan te brengen conform het opgestelde dak RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en hiervoor een bedrag van € 36.200,-- beschikbaar te stellen.

7. Draaiboek proces facilitaire ondersteuning (organisatorische rampenbestrijding).
Het college besluit het draaiboek vast te stellen.

8. Rampenbestrijdingsplan (RBP) Van den Anker.
Het college neemt kennis van de instemming van de provincie met het RBP van den Anker.

9. Eindrapportage van de algemene doorlichting door de Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid van de rampenorganisatie in Zuid-Oost Brabant.
1. Het college neemt kennis van de conclusies van het rapport en legt het ter inzage voor de gemeenteraad;
2. Het college wijzigt de procedure m.b.t.. tot de opschaling in het geval van een calamiteit bij van den Anker niet.

10. Noodstroomvoorziening gemeentehuis.
Het college stemt in met het aanvragen van offertes voor een noodstroomaggregaat.
Een aanschaf wordt als wenselijkheid ingebracht bij de voorbereiding van de kadernota.

11. Klachtbehandeling.
Het college neemt kennis van de ongegrond verklaring door de Regionale Ombuds-
commissie van drie door betrokkene ingediende klachten.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Voorontwerp project herinrichting en sanering Dommel door Eindhoven tot aan het Wilhelminakanaal te Son vrijgeven voor de inspraak.
Het college besluit in te stemmen om het voorontwerp ”Dommel door Eindhoven tot aan het Wilhelminakanaal” door het waterschap mede namens de gemeente Son en Breugel ter inzage te leggen voor inspraak.

2. Planschade A50, verweerschrift bezwaarschriften 1e tranche.
Het college besluit in te stemmen met het, namens de gemeente Son en Breugel, door prof. mr. drs. Van Ravels opgestelde verweerschrift.

3. Straatnamencommissie Sonniuspark.
Het college stemt in met Plan van Aanpak straatnamenkeuze Sonniuspark.

4. Integrale gebiedsontwikkeling A2-zone regio Eindhoven.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van het rapport “De geniale Brainportlocatie, integrale gebiedsontwikkeling A2-zone regio Eindhoven”;
2. In te stemmen met de inhoud van de intentieverklaring;
3. In te stemmen met het raadsvoorstel en raadsbesluit.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging manifestatie huisvestingswet.
Het college neemt niet deel aan de manifestatie ‘Voorrang in eigen dorp. Aanpassing van de Huisvestingswet NU’ op 23 januari a.s..


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------