Besluitenlijst burgemeester en wethouders 22 september 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 22 september 2009
Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 september 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Variantenonderzoek nieuwe Dommelbrug Veerstraat.

Het college legt resultaat variantenstudie nieuwe brug Veerstraat voor aan de commissie Grondgebiedzaken.

 

2.   Afvangen vis in vijver Europalaan.

Het college besluit:

1.         aan visserijbedrijf J. Nelissen van Gasselt V.O.F. opdracht geven om de vis af te vangen in de vijver aan de Europalaan;

2.         een 20-tal waterlelies in de vijver terugplaatsen in samenspraak met buurtbeheer ’t Harde Ven.

3.         het IVN over de te ondernemen acties te informeren.

 

3.   Training sociale vaardigheiden basisonderwijs.

Het college besluit om de uitvoering van sociale vaardigheidstrainingen voor het basisonderwijs in het schooljaar 2009/2010 en 2010/2011 te gunnen aan Pitch-into en de kosten hiervan ten laste te brengen van de post Algemene preventieve gezondheidszorg.

 

4.   Jaarverslag leerplicht 2008-2009.

Het college besluit het jaarverslag leerplicht 2008-2009 vast te stellen en ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden.

 

5.   Subsidie Seniorenraad.

Het college besluit om op basis van de Beleidsregels eenmalige subsidies aan de Seniorenraad een eenmalige subsidie toe te kennen van € 4.500,--.

Het verzoek tot verhoging van de structurele subsidie wordt afgewezen.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   SBC raadsvoorstel.

Het college legt het raadsvoorstel “Realisatie voetbalvelden SBC in 2010” ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad van 5 november 2009.

 

2.   Raamovereenkomst trapliften (Wmo).

1. Het college neemt kennis van en stemt in met de inkoopstrategie voor wat betreft

    ‘trapliften’ in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

2. Het college neemt kennis van en stemt in met de concept-overeenkomst met leverancier

    ‘Otto Ooms’.

 

3.   Standplaatsenbeleid 2009. Staf

Het college besluit de beleidskaders van het Standplaatsenbeleid ter advisering aan de commissie algemene zaken voor te leggen, alvorens over te gaan tot formalisering van deze kaders in het Standplaatsenbeleid.

 

4.   Zondagopenstelling.

Het college besluit de zondagopenstelling 2010 voor Son en Breugel Noord en bruidssalon “de Brug” als volgt vast te stellen; elke eerste zondag van de maand behalve Pasen en daarvoor in de plaats 28 maart 2010

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   BLS subsidies 2008.

Het college besluit van de ontvangen BLS subsidies 2008 een bedrag van € 21.250,-- af te zonderen in verband met financiële afwikkeling project ’t Kloppend Hart en € 6.468,-- ten gunste te laten komen van (het rekeningsresultaat 2009 van) de algemene dienst.

 

2.   Regionaal woningbouwprogramma 2010 – 2020.

Het college besluit om:

a.      kennis te nemen van het concept “Regionaal woningbouwprogramma 2010 – 2020”;

b.      de raadscommissie GZ en vervolgens de raad op basis van het ontwerp raadsvoorstel advies te vragen over het concept “Regionaal woningbouwprogramma 2010 – 2020”.

c.      Het dagelijks bestuur van het SRE van dit besluit in kennis te stellen.

 

3.   Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER Noordoostcorridor.

Het college besluit om:

a.      kennis te nemen van de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER Noordoost-corridor”;

b.      de “Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER Noordoostcorridor” geeft geen aanleiding om een reactie te sturen aan de provincie Noord-Brabant.

 

4.   Ontwerp gebiedsvisie voor wolfswinkel, ’t Keske en Driehoek.

Het college besluit om:

a.      het ontwerp “Integrale visie bebouwingsconcentraties Son en Breugel” ter informatie aan te bieden aan de commissie GZ;

b.      na de informatie in de commissie GZ de vaststellingsprocedure op te starten door het ontwerp “Integrale visie bebouwingsconcentraties Son en Breugel” vrij te geven voor de inspraakprocedure (vooroverleg en formele inspraak).

 

5.   Ontwerp ‘Structuurvisie Son en Breugel’.

Het college besluit om:

a.      de ontwerp “Structuurvisie Son en Breugel” ter informatie aan te bieden aan de          commissie GZ;

b.      na de informatie in de commissie GZ de vaststellingsprocedure op te starten door de ontwerp “Structuurvisie Son en Breugel” vrij te geven voor de inspraakprocedure (vooroverleg, informatiebijeenkomst bewoners en formele inspraak).

 

6.   Opheffen gemeenschappelijke regeling Welstandszorg Noord-Brabant.

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen te besluiten dat per 1 januari 2012 de Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant wordt opgeheven, alsmede de jaarrekening 2008 en begroting 2010 van die gemeenschappelijke regeling voor kennisgeving aan te nemen.

 

 

7.   Voorontwerp bestemmingsplan ‘Breugel’.

Het college besluit om:

a.      het voorontwerp bestemmingsplan “Breugel” ter informatie aan te bieden aan de        commissie GZ;

b.      na de informatie in de commissie GZ de vaststellingsprocedure op te starten door het voorontwerp bestemmingsplan “Breugel” vrij te geven voor de inspraakprocedure (vooroverleg, informatiebijeenkomst bewoners en formele inspraak).

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging minisymposium.

Het college woont het minisymposium ‘voorbereiding van een gemeentelijke herindeling’, niet bij.

 

2.   Uitnodiging lunchbijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt.

Het college is verhinderd tijdens de lunchbijeenkomst, georganiseerd door

Ondernemersver. Ekkersrijt.

 

3.   Uitnodiging afscheid pastor Hedenbouw en kennismaking pastoor Wilmink.

De burgemeester, wethouder Verschelling en wethouder Overbeek wonen het afscheid bij.

 

4.   Uitnodiging gemeente Sint-Oedenrode musical ‘Afri-Kaas’.

Wethouder Verschelling, wethouder Starmans en secretaris wonen de première van de musical “Afri-Kaas”, uitgevoerd door het Theaterkoor Sint-Oedenrode, bij.