Besluitenlijst burgemeester en wethouders 23 december 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 23 december 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 december 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Commissie-agenda’s januari 2009.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van januari 2009.

3. Wet tijdelijk huisverbod (bedrijfsvoering).
1. Het college neemt kennis van de consequenties van de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod per 1 januari 2009 in relatie tot de processen zoals die binnen de organisatie gaan plaatsvinden en eventuele verdere consequenties voor de bedrijfsvoering;
2. De burgemeester ondertekent het mandaatbesluit tijdelijke uithuisplaatsing.

4. Plan van aanpak veiligheidsfuncties.
Het college neemt kennis van het “Plan van aanpak veiligheidsfuncties” en stelt het plan vast.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Stand van zaken nieuwbouw bibliotheek.
1. Het college neemt kennis van de stand van zaken van het project nieuwbouw bibliotheek en stemt in met de vervolgstappen;
2. Het college stemt in met aanbieding van het voorstel ter kennisname aan de Commissie Grondgebiedzaken.

2. Acceptatie bindende voordracht Raad van Toezicht PlatOO.
Het college heeft op 9 december 2008 besloten:
1. dat het de bindende voordracht van de selectiecommissie voor zeven leden van de Raad van Toezicht van PlatOO accepteert, onder voorbehoud dat de raad op 17 december 2008 besluit tot delegatie van de bevoegdheid tot benoeming door het college.
2. om het eerdere gemeentelijke besluit voor de bestuurlijke omzetting te bekrachtigen;
3. dat, gezamenlijk met de bestuurlijke overdracht, de scholen van het oude naar het nieuwe bestuur worden overdragen.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Hertaxatie/vaststelling tarieven onroerendezaakbelastingen 2009.
Het college besluit om na advies van de commissie algemene zaken aan de raad een voorstel te doen om:
1. de –definitieve- tarieven onroerendezaakbelastingen 2009 als volgt vast te stellen:
- eigenaren woningen : 0,0665%
- eigenaren niet-woningen : 0,1111%
- gebruikers niet-woningen : 0,0995%
2. de verordening onroerendezaakbelastingen 2009 te wijzigen overeenkomstig het concept-besluit.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Kavelmap Sonniuspark.
Het college neemt kennis van de Kavelinformatiemap Sonniuspark.

2. Visie Kerkplein tweede uitwerkingsfase; financiële afsluiting.
Het college besluit om:
a. in te stemmen met de financiële afwikkeling van de tweede fase van de “Visie Kerkplein”;
b. het restantbudget van € 21.613,58 ten gunste brengen van de ‘algemene reserve flexibel deel’;
c. de werkzaamheden van de tweede fase van de “visie Kerkplein” hiermee als afgerond te beschouwen.

3. Planschade A50, Ardennenlaan 10.
Het college besluit:
1. In te stemmen met ontwerpvoorstel inzake planschade A50, Ardennenlaan 10 en Rijnlaan 17 en de daarvoor te doorlopen procedure zoals aangegeven onder “Sa-menvatting”;
2. Het ontwerpbesluit (inclusief bijlagen) naar belanghebbende op te sturen teneinde hen de mogelijkheid te bieden hiertegen zienswijzen kenbaar te maken;
3. Na afloop van de termijn van 6 weken tot definitieve besluitvorming overgaan.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Politie / Veiligheidsregio.
De burgemeester woont de nieuwjaarsreceptie van de Politie en de Veiligheidsregio bij.

Datum/tijd: woensdag 14 januari 2009, 16.30 – 19.00 uur
Locatie: Chalet Lohengrin, Dorpsstraat 92 te Aarle-Rixtel

2. Uitnodiging bestuursacademie BAZN.
Het college woont het congres ‘ Samen de mouwen opstropen’ , georganiseerd door Be-stuursacademie, niet bij.

Datum/tijd: woensdag 14 januari 2009, 9.45 – 17.00 uur
Locatie: Bestuursacademie te Tilburg

3. Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst gem. Utrecht/St. StadSPOORT.
Het college woont de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Utrecht en de Stichting StadSPOORT niet bij.

Datum/tijd: donderdag 15 januari 2009
Locatie: Stadhuis Utrecht, Korte Minrebroederstraat 2

4. Uitnodiging Chinese New Year.
Het college woont de opening van “Chinese New Year” op 28 januari 2009 niet bij.

Datum/tijd: 28 januari 2009 van 14.30 tot 19.00 uur.
Locatie: Stadschouwburg Tilburg

5. Uitnodiging Provincie Noord-Brabant.
Het voltallig college woont de nieuwjaarsontmoeting van de provincie Noord-Brabant bij.

Datum/tijd: 8 januari 2009 van 17.00 – 19.00 uur.
Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant

6. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie regio Eindhoven.
De burgemeester en wethouder Overbeek wonen de nieuwjaarsreceptie van de regio Eind-hoven, georganiseerd door 6 samenwerkende organisaties, bij.

Datum/tijd: di. 6 januari 2008 aanvang 17.00 uur tot 19.30 uur
Locatie: Evoluon

7. Uitnodiging danstoernooi Avanti!
Wethouder Verschelling opent de 19e internationaal garde- en showdanstoernooi van Avanti!

Datum/tijd: 29 maart 2009
Locatie: De Bongerd te Breugel