Besluitenlijst burgemeester en wethouders 23 juni 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 23 juni 2009
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 juni 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.
N.a.v. :
HO1: Project Samen Sterk in het buitengebied. Op grond van nader overleg met de provincie heroverweegt het college het eerder hierover genomen besluit en besluit alsnog aan het Pro-ject Samen Sterk in het buitengebied deel te nemen.

2. Raadsvergadering d.d. 25 juni 2009.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 25 juni 2009 zijn geagen-deerd.

3. Commissie-agenda’s juli 2009.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergadering van juli 2009.

4. Onderhandelingsakkoord brandweervrijwilligers.
Het college stemt in met het onderhandelingsakkoord over de rechtspositie van de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer en besluit tevens:
- Het College voor Arbeidszaken te verzoeken met een voorstel te komen over de positie van de VBV (Vakvereniging Brandweer vrijwilligers), dat recht doet aan de omvang van deze organisatie;
- De OR en de vrijwillige brandweer te informeren over dit standpunt;
- De commissie AZ te informeren.

5. Advieslijst Cie AZ.
Het college neemt kennis van de advieslijst van cie AZ van 3 juni 2009


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Wet Investeren in Jongeren (Wij).
Het college neemt kennis van de ontwikkelingen in het kader van de Wet Investeren in Jonge-ren (Wij), met invoeringsdatum 1 juli aanstaande en bericht hierover de commissie BZ (man-daat wethouder Starmans voor commissiebericht).

2. Vervangen Dommelbrug Veerstraat.
Het college laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren van alternatieve ontwerpen voor een nieuwe brug. Hiertoe worden 2 ingenieursbureaus benaderd voor een beoogde opdracht.

3. Sloop Houtens 11.
Het college besluit de sloop (tot aan de fundering) van de woning Houtens 11, op te
dragen aan Meulendijks BV voor een bedrag van € 11.306,90 exclusief BTW.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. SBC fiscale structuur.
1. Het college stemt in met de fiscale uitwerkingsstructuur voor het SBC-project;

2. Actieplan Arbeidsmarktmobiliteit.
Het college besluit tot deelname aan het Actieplan Arbeidsmarktmobiliteit in de Brainport-
regio om de gevolgen van de oplopende werkloosheid op te vangen (SRE). De gemeente draagt op basis van het inwonerstal € 67.772,00 voor een periode van twee jaar hieraan bij.

3. Programma van Eisen Aanbesteding Hulp bij het huishouden.
Het college neemt kennis van en stemt in met het programma van eisen voor de aanbeste-ding van de hulp bij het huishouden in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

4. Verkoop kavels Houtens 11 (Mensen voor Mensen).
Het college besluit om:
1. de huiskavel Houtens 11 in verkoop te doen tegen vraagprijs van € 550.000;
2. deze kavel samen met kavel Vlinderlaan in huis aan huisblad aan te bieden;
3. de bebouwing van de overige 2 kavels ná verkoop van de eerste kavel planologisch mogelijk te maken dmv een bestemmingsplanwijziging.

5. Legalisering en handhaving illegaal in gebruik genomen groenstroken.
Het college besluit tot de volgende kaders inzake legalisatie van illegaal in gebruik genomen gemeentegronden:
1. gebruik in strijd met bestemmingsplan of andere regelgeving wordt niet toegestaan;
2. brede(re) inrit en/of gewijzigde inrichting mag worden gelegaliseerd, tenzij
- parkeergelegenheid of verkeersveiligheid in gedrang komen
- de aangebrachte bestrating problemen kan geven voor de beheersing van de waterhuishouding
- er sprake is van slecht onderhoud
- de situatie problemen geeft of kan geven voor het onderhoud van het openbaar gebied.
3. de gebruiker accepteert aansprakelijkheid;
4. kabels en leidingen dienen altijd toegankelijk te blijven, herstelkosten van bestrating en/of inrichting komen voor rekening van de gebruiker.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Verslag Stuurgroep Sonniuspark 11 juni 2009.
Het college neemt kennis van het verslag van de formele vergadering Stuurgroep
Sonniuspark d.d. 11 juni 2009.

2. Rijksbijdrage project Dommel door Eindhoven.
Het college neemt kennis van het bericht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de toekenning van de subsidie – rijksbijdrage (synergiegelden) aan het samenwerkingsproject Dommel door Eindhoven.

3. Uitspraak rechtbank ’s-Hertogenbosch inzake verzoek voorlopige voorziening m.b.t. ontwikkeling HIVA.
Het college neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch (ongegrond verklaring) naar aanleiding van het verzoek voorlopige voorziening (i.v.m. verlening bouwver-gunning en vrijstelling voor de realisatie van 71 woningen complex HIVA).
Openbaar: ja

4. Actiepunten Commissie GZ 11 juni 2009.
Het college neemt de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken d.d. 11 juni 2009 voor kennisgeving aan.

5. Bestemmingsplan Buitengebied.
1. Het college besluit in te stemmen met Nota van Uitgangspunten betreffende de actua-lisatie van het bestemmingsplan Buitengebied en deze nota informatief ter visie te leggen voor de vergadering van de commissie grondgebiedzaken d.d. 29 juni aan-staande;
2. Het college besluit in te stemmen met het installeren en van een klankbordgroep en
met de voortgangsrapportage bestemmingsplan Buitengebied.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging onthulling kunstwerk met betrekking tot de spoortunnel in Best.
Het college is verhinderd en woont derhalve de onthulling van het kunstwerk met betrekking tot de spoortunnel door Best niet bij.

Datum/tijd:1 juli 2009, van 18.00 tot 21.15 uur
Locatie: Jan van Speijcklaan, vlakbij de rotonde met de Willem de Zwijgerweg.