Besluitenlijst burgemeester en wethouders 23 september 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 23 september 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 september 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de conepten.
2. Vergadering Regioraad 25 september 2008.
Het college neemt kennis van de agenda, het verslag en de bijbehorende stukken voor de vergadering van de Regioraad welke wordt gehouden op 25 september 2008.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Jaarverslag leerplicht 2007-2008.
Het college besluit het jaarverslag leerplicht 2007-2008 vast te stellen en dit verslag aan de gemeenteraad aan te bieden.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Overzicht algemene reserve flexibel deel & post onvoorzien.
1. Het college neemt kennis van de overzichten “algemene reserve flexibel deel” en “post onvoorzien 2008” en biedt beide documenten ter kennisgeving aan de commissie AZ aan;
2. Het college besluit de overzichten in het vervolg te combineren met MARAP/BERAP (2 x per jaar).

2. Nota Lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011.
 Het college neemt kennis van de nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 en stemt in de met daarin beschreven aanpak van het gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheidszorg;
 Het college legt de nota ter vaststelling voor aan de gemeenteraad conform het concept-raadsvoorstel.

3. 2e Berap / 2e marap 2008.
Het college besluit:
1. In te stemmen met de door de directie opgestelde 2e marap 2008;
2. Aan de raad voor te stellen om :
a. In te stemmen met de 2e berap 2008;
b. In te stemmen met de dekking van het nadelig saldo ten laste van de algemene reserve flexibel deel;
c. Een tweetal nieuwe kredieten beschikbaar te stellen;
d. Over te gaan tot afsluiting van 14 bestaande kredieten.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Afvalinzameling (ondergrondse) verzamelcontainers.
Het College besluit om:
- de geplande ondergrondse container aan het Raadhuisplein te plaatsen op de invalide parkeerplaats aan de airbornestraat;
- de invalide parkeerplaats op de Airbornestraat op te schuiven en de voormalige plaats van de bovengrondse containers in hofje Airbornestraat/Raadhuisplein vrij te geven als parkeerplaats.

2. Vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO t.b.v. SIR 55 Sonniuspark.
Het college besluit:
1. Onder voorwaarden aan SIR 55 met toepassing van artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) vrijstelling te verlenen van de bestemmings-plannen “Gentiaan Noord, 1e herziening”, “Buitengebied 1977” en “Buitengebied, 1e herziening” ten behoeve van de bouw van 16 seniorenwoningen met bijbehorende in-frastructuur op de als bijlage bij het vrijstellingsbesluit behorende situatietekening;
2. De procedure ten behoeve van deze vrijstelling op te starten.

3. Vrijstelling ex artikel 19, lid 2 WRO t.b.v. Domein.
Het college besluit:
1. Onder voorwaarden aan Domein met toepassing van artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) vrijstelling te verlenen van de bestemmings-plannen “Gentiaan Noord, 1e herziening”, “Buitengebied 1977” en “Buitengebied, 1e herziening” ten behoeve van de bouw van:
• maximaal 30 appartementen in gebied A met bijbehorende infrastructuur zoals aangegeven op de bij het besluit behorende bijlage;
• 123 woningen in gebied B met bijbehorende infrastructuur zoals aangegeven op de bij het besluit behorende bijlage (segmenten sociale huur- en koop, koop middenduur en duur)
• 103 woningen in gebied C met bijbehorende infrastructuur zoals op de bij het besluit behorende bijlage aangeven (segmenten sociale huur- en koop, koop middenduur en duur);
• maximaal 49 woningen en of appartementen in gebied D met bijbehorende infrastructuur zoals op de bij het besluit behorende bijlage aangegeven
2. De procedure ten behoeve van deze vrijstelling op te starten.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging OVE.
De burgemeester woont een deel van de lunchbijeenkomst op dinsdag 7 oktober 2008 van Ondernemersvereniging Ekkersrijt bij.  Datum/tijd: 11.45 – 13.30 uur Locatie: Ekkersrijt 4106-4114 (bij Össur)