Besluitenlijst burgemeester en wethouders 24 februari 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 24 februari 2009

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 februari 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Vervangen dak afdeling W&S gemeentehuis.

Het college besluit het dak van de afdeling W&S te vervangen en hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 50.000,00 inclusief BTW en de kosten van het herstel ten laste van de post onvoorzien te brengen.

 

3.   Commissie-agenda’s maart 2009.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergadering van maart 2009.

 

4.  Benoeming stembureau.

Het college besluit RK basisschool De Harlekijn aan de Zandstraat 35, 5691 CD te Son en Breugel aan te wijzen als stembureau. Dit stembureau komt in de plaats van het bureau dat tot nu toe in De Vloed was gevestigd.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Beoordeling zienswijze aanvraag bouwvergunning Texellaan 41.

Het college besluit:

1.      aan de ingebrachte zienswijze voorbij te gaan;

2.      met toepassing van artikel 1 lid 1 (paragraaf III) van het bestemmingsplan De Gentiaan 1988 ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 3 lid A sub I onder 2d en artikel 3 lid A sub III onder 1 en 2a (paragraaf II) van voornoemd bestemmingsplan en reguliere bouwvergunning te verlenen onder de door het bouwtoezicht te stellen voorwaarden;

       3.   een afschrift van het besluit te zenden aan de indieners van de zienswijze.  

 

2.   bouwinitiatief Facility Center c.a. Ekkersrijt.

Het college is onverminderd positief over de realisering van een facilitycenter, maar kan in de nu gevraagde vorm:

-          geen medewerking verlenen aan het schetsplan voor de realisatie van een Facility Center op de locatie Ekkersrijt 4091/4102;

-          geen medewerking verlenen aan het verzoek om een tijdelijke vrijstelling voor de locatie Ekkersrijt 4091/4102.

 

3.   Deelgebiedsvisie “Heuvelakkers-Bokt-Hooidonk”.

Het college besluit t.b.v. het opstellen van de deelgebiedsvisie voor het project Heuvelakkers – Bokt – Hooidonk in het kader van het uitvoeringsprogramma Dommelstroom de middelen ter grootte van  € 4.000,- te betrekken binnen de kadernota en begroting 2010 (visie voortkomend uit de integrale natuurvisie “Dommeldal uit de verf”).

 

4.   Projectplan Sonniuspark 2009.

Het college neemt kennis van het projectplan Sonniuspark.

  

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging SeniorenRaad Son en Breugel.

Wethouder Starmans en wethouder Overbeek wonen de themamiddag Senioren: Wonen en Zorg bij.

Datum/tijd: vrijdag 3 april 2009, van 14.00 tot 17.00 uur Locatie: Vestzaktheater