Besluitenlijst burgemeester en wethouders 24 juni 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 24 juni 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 17 juni 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Extra raadsvergadering d.d. 26 juni 2008.
Het college bespreekt de stukken die voor de extra raadsvergadering van 26 juni 2008 zijn geagendeerd.

3. Commissie-agenda's juli 2008.
Het college bespreekt de agenda's van de commissievergadering van juli 2008.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Beslissing op bezwaar tegen weigeren GPK.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit een bezwaarschrift tegen het weigeren van een gehandicaptenparkeerkaart ongegrond te verklaren.

2. Brug over de Dommel, Veerstraat. V&W
Het college neemt kennis van de rapportage over de onderhoudstoestand van de brug over de Dommel in de Veerstraat en besluit om een bedrag van € 7.950,00 exclusief 19 % BTW beschikbaar te stellen voor verder onderzoek en uitvoeren van preventieve werkzaamheden.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Groenstroken Gentiaan Noord (Sonniuspark).
Het college wordt geadviseerd haar eerdere besluit d.d. 01-04-2008 tot verkoop van 5 meter grond gelegen achter de achtertuin Marne/Donau/Rhônelaan aan te vullen in die zin dat ook zijtuinen door koop verbreed mogen worden en de verkoop grond grenzend aan achtertuin wordt aangepast aan de ten tijde van kadastrale uitmeting bestaande feitelijke situatie.

2. Rapport Breugel leeft!
Het college neemt kennis van het proces rondom de totstandkoming van het rapport Breugel Leeft!. Dit rapport is opgesteld door bureau PON dat in zeer nauwe samenwerking met een klankbordgroep van Breugelse organisaties en de Breugelse inwoners tot stand is gekomen.

3. Verzoeken omtrent bijdrage stimuleringsregeling reclame- en gevelbeleid.
Het college besluit de voorliggende aanvragen omtrent een financiële bijdrage, getoetst aan de stimuleringsregeling reclame- en gevelbeleid centrum Son, te weigeren en de aanvragers hierover schriftelijk te informeren.

Met in acht name van het gelijkheidsbeginsel besluit het college om zowel de heer C. Bergmans als de heer C.M. van de Laar een financiële bijdrage te verstrekken van € 1.200,- per aanvrager voor de gerealiseerde gevelverbetering.

4. Tevredenheidsonderzoeken Wmo.
* Het college neemt kennis van het tevredenheidsonderzoek Wmo (rapport tevredenheid cliënten Wmo Son en Breugel), uitgevoerd door SGBO;
* Het college neemt kennis van de evaluatie Wmo 2007 (vragenlijst onder niet cliënten in Son en Breugel), uitgevoerd door de gemeente Son en Breugel in samenwerking met de Adviesraad Wmo;
* Het college legt de rapporten ter kennisname voor aan de commissie Burgerzaken.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Uitspraak rechtbank inz. Zenden-Koekoeklaan 2.
Het college neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank en besluit (zonder tussenkomst van de adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften) een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen inhoudende:
1. het gegrond verklaren van de bezwaren;
2. het primaire besluit (weigering) te herroepen door alsnog;
3. lichte bouwvergunning te verlenen voor het bouwen van een garage op perceel Koekoeklaan 2 t.n.v. F.J.R. Zenden.

2. Afvalinzameling, (ondergrondse) verzamelcontainers.
Het College besluit om:
- de geplande ondergrondse container aan het Raadhuisplein te verplaatsen naar een andere locatie op het Raadhuisplein,
- een ondergrondse container te plaatsen bij de appartementen aan de Vijverlaan;
- geen gft containers te plaatsen bij de appartementen aan de Duinlaan.

3. Beslissing op bezwaar bezwaarmaker tegen bouwvergunning.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar en beroepschriften en besluit een bezwaarschrift gericht tegen een bouwvergunning aan de Nassaustraat ongegrond te verklaren.