Besluitenlijst burgemeester en wethouders 25 augustus 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 25 augustus 2009


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 augustus.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Rapportage samenwerking Son en Breugel en Nuenen. Dir
Het college:
1. stelt de gemeenteraad voor om in het raadsvoorstel nader omschreven bedrijfsvoeringstaken met de gemeente Nuenen in een gezamenlijk backoffice uit te voeren en de totstandkoming hiervan in de zomer van 2010 gerealiseerd te hebben;
2. stemt in met ontwerp raadsvoorstel en –besluit;
3. legt dit voorstel als een voorgenomen besluit ter advisering voor aan de onderne-mingsraad.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Uitslag enquête groenreconstructies
Het college neemt kennis van de resultaten van de gehouden enquête naar aanleiding van de uitvoering reconstructie groenvoorzieningen 2008-2009.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Goedkeuring wijzigingsplan "Parkeerterrein Sportpark Gentiaan"
Het college neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten
d.d. 7 augustus 2009 inzake het wijzigingsplan “Parkeerterrein Sportpark Gentiaan”.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Grondverkoop Koopwoningen Domein.
Het college besluit de kavels behorende bij de door Domein in aanbouw zijnde woningen in de Hoven Zuid, (niet zijnde sociale huurwoningen) tegen de overeengekomen prijs inclusief in-dexering, te verkopen middels een ABC constructie (maximaal 63 leveringen). Het betreft totaal circa 12.400 m2 bedoeld voor koopgarant en vrije sector koop woningen.