Besluitenlijst burgemeester en wethouders 25 maart 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 25 maart 2008
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 maart 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Commissie-agenda’s april 2008.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergadering van april 2008.

3. Gunning projectleider en plan van aanpak Samenwerking is (d)enorm SIEN.
Het college besluit de opdracht voor het projectleiderschap samenwerking is (d)enorm SIEN te gunnen aan BMC te Leusden overeenkomstig het gunningadvies van BIZOB en stemt in met het plan van aanpak van BMC.

4. Raadsvergadering d.d. 27 maart 2008.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 27 maart 2008 zijn geagendeerd.

5. Licentieovereenkomst knipselkrant.
Het college besluit een licentieovereenkomst te sluiten met Wegener Dagbladen voor het intern verspreiden van een knipselkrant.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Vragen Dorpsbelang inzake Oase.
Het college stemt in met de antwoorden op door Dorpsbelang gestelde vragen over de geluidsnorm van Oase.

2. Beheerplan wegen 2008-2012.
Het college van burgemeester en wethouders heeft kennis genomen van de tussentijdse rapportage beheerplan wegen 2008-2012 en constateert dat de gereserveerde middelen nood-akelijk en toereikend zijn om aan de minimale inspanning onderhoud wegen te voldoen.Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Principeverzoek om vrijstelling gebruiksbepalingen bestemmingsplan t.b.v. vestiging tandartsenpraktijk en tandtechnischlaboratorium in pand Wilhelminalaan 13-13a.
Het college besluit in principe medewerking te verlenen aan het plan van een tweetal tandart-sen en een tandtechnicus tot gebruik van het pand op perceel Wilhelminalaan 13-13a voor tandartspraktijk- en laboratoriumdoeleinden onder de voorwaarde dat minimaal 5 bruikbare parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd.