Besluitenlijst burgemeester en wethouders 25 november 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 25 november 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 18 november 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Raadsvergadering d.d. 27 november 2008.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 27 november 2008 zijn geagendeerd.
N.a.v.: s.v.p. copie van reactie 2e kamer op brief inzake Eindhoven Airport aan raadsleden toezenden (actie griffier).
Openbaar: Ja

3. Commissie-agenda’s december 2008.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergadering van december 2008.
Conform.

4. Vervolg quick scan afdeling Ruimte en Wonen.
Het college besluit:
a). tijdelijk tot 1 juli 2009 extra ondersteuning te bieden t.b.v. bestemmingsplan Ekkersrijt;
b). structureel een senior beleidsmedewerker voor 24 uur per week aan te trekken;
c). structureel extra 6 uur per week administratieve ondersteuning te bieden voor het werk-
veld verkeer (urenuitbreiding managementassitente), met dien verstande dat hierdoor
inzet externe (Stefan van Lith) eindigt.;
d). en stemt in met de dekking, zoals aangegeven in de toelichting van dit voorstel en man-
dateert de directie met de uitvoering van dit besluit.

5. Reparatie projectie brandkranen wijk Het Zand.
Het college besluit in te stemmen met het aanleggen van twee brandkranen op de Houtens in de wijk het Zand. Deze reparatie van de projectie brandkranen is noodzakelijk omdat de Hou-tens vanaf huisnummer tot aan de Kanaaldijk noord niet voldoet aan het beleid bereikbaarheid en bluswatervoorziening.

6. Aanbestedingsprocedure plaatsing gemeentenieuws.
Het college stemt in met de voorgestelde aanbestedingsprocedure voor publicatie van het gemeentenieuws.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Communicatieplan Breugel leeft!
Het college stelt het communicatieplan Breugel leeft! vast.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Planetenlaan 1 (Ruimte voor Ruimte).
1. Het college neemt kennis van het gesteld in de adviesnota;
2. Het college stemt in met de voorgestelde aanpak;
3. Het college stemt in met bijgevoegde concepten betreffende:
a. de overeenkomst tot het verlenen van planologische medewerking;
b. de overeenkomst tot aan- en verkoop van de ruimte-voor-ruimte-bouwtitel;
c. planschadeverhaalsovereenkomst;
4. Het college stemt in met het verlenen van opdracht conform de offerte aan Croonen
na tekenen van de overeenkomsten bedoeld onder 3;
5. Het college besluit tot de voorgestelde aankoop van perceel E 2275 (372 m2).

2. Planschadevergoeding.
Het college besluit om de planschadeclaim met betrekking tot de Panterlaan 4 te Son, toe te kennen. Het totale bedrag planschade bedraagt € 42.839,73 , te boeken ten laste van de kos-tenplaats 781024 (kosten planschade niet A50).

3. Beantwoording vragen VVD/CDA over Grex Sonniuspark.
Het college besluit de vragen van VVD en CDA inzake de Grondexploitatie Sonniuspark door middel van toezending van een memo te beantwoorden.

4. Besluit Lokatiegebonden Subsidies vaststelling en uitbetaling 2007.
College besluit van de ontvangen BLS subsidies 2007 een bedrag van € 59.131,-- af te zon-deren in verband met financiële afwikkeling project ’t Kloppend Hart en € 2772,-- ten gunste te laten komen van het rekeningsresultaat 2008 van de algemene dienst.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Kamer van Koophandel.
De burgemeester woont de nieuwjaarsbijeenkomst van de Kamer van Koophandel Brabant bij.

Datum/tijd: woensdag 7 januari 2009 aanvang 19.30 uur
Locatie: Parktheater Eindhoven



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------