Besluitenlijst burgemeester en wethouders 26 augustus 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 26 augustus 2008
BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 augustus 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Raadsvergadering d.d. 28 augustus 2008.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 28 augustus 2008 zijn geagendeerd.

3. Commissie-agenda’s september 2008.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergadering van september 2008.

4. Gemeentegids 2009, 2010, 2011.
Het college besluit om de gemeentegidsen voor 2009, 2010 en 2011 te laten vervaardigen en verspreiden door Akse Media BV. In deze periode wordt minstens eenmaal een platte-grond gemaakt en verspreid door Akse Media BV. Hiervoor ondertekent de portefeuillehou-der het bijgaande contract. Daarnaast ondertekent het college de bijgaande aanbevelings-brief waarmee Akse Media BV adverteerders de aankomende weken gaat werven.

5. Jaarrekening en –verslag 2007 en begroting 2009 Veiligheidsregio.
Het jaarverslag en – rekening 2007 respectievelijk de begroting 2009 van de Veiligheidsre-gio Zuidoost Brabant voor kennisgeving aannemen en ter inzage leggen voor de gemeente-raad.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Vragen raadsfracties inzake glasvezelnetwerk.

Het college besluit in te stemmen met de in dit voorstel geformuleerde beantwoording van de vragen gesteld door de raadsfracties CDA en Dorpsbelang.

2. WSD gesubsidieerde arbeid.
Het college besluit om het contract met de WSD Boxtel voor de uitvoering van gesubsidieer-de arbeid Wet werk en bijstand (Wwb) met een jaar te verlengen.

3. Alcohol en jongeren.
Het college besluit in het kader van het project ‘Laat je niet flessen’, akkoord te gaan met de verzending van een brief aan ouders/opvoeders van kinderen in de leeftijd van 10-16 jaar oud. De brief wordt augustus 2008 verzonden. De nadruk wordt gelegd op de ernstige ge-volgen van het gebruik van alcoholhoudende drank door jongeren.

4. Inflatiecorrectie huur groenstroken en volkstuinen.
Het college besluit de prijzen voor verhuur van gemeentelijke groenstroken en volkstuinen per 1 januari 2009 te verhogen met 2% inflatiecorrectie.

5. Toekenning FES-gelden Emiliusschool.
Het college besluit:
1. In te stemmen met het bestedingsplan van de Emiliusschool m.b.t. de FES-gelden;
2. De FES-gelden (€ 70.000,00) ter beschikking te stellen aan de Emiliusschool;
3. Dit voorstel ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Algemene Verkoopvoorwaarden onroerende zaken.
Het college besluit de bijgesloten algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken goed te keuren en met ingang van 1 oktober 2008 van toepassing te verklaren. Deze voor-waarden zullen bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch worden gedeponeerd en op de gemeen-telijke internetsite worden geplaatst. In het lokale huis aan huisblad worden de burgers geïnformeerd over het bestaan van deze voorwaarden.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Duurzame Driehoek Son en Breugel adopteert een soort.
Het college besluit dat niet als gemeente wordt deelgenomen aan het project: ‘’Son en Breu-gel adopteert een diersoort’’, van de Duurzame Driehoek en de Countdown 2010. Aan IVN wordt gevraagd of zij de actie willen overnemen.

2. Bezwaar tegen bouwvergunning Nachtegaallaan.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning aan de Nachte-gaallaan ongegrond te verklaren.

3. Bezwaar straatnaamwijziging Sonniuswijk.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaarschrift tegen de straatnaamwijziging niet-ontvankelijk te verklaren.

4. Nieuwe Wet ruimtelijke ordening: aanvullend advies.
Het college besluit om:
1. aanvullend op haar besluit van 19 augustus 2008 de raad voor te stellen in voorkomende incidentele gevallen het nemen van projectbesluiten te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;
2. Het gewijzigde concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit aan de raad voor te leg-gen.

5. Schrijven van A.W. Dortmans, Airborneweg 31.
Het college besluit:
1. In te stemmen met een brief aan de heer A.W. Dortmans;
2. De brief ter kennisname aan te bieden aan de raad, evenals de brief van zijn advi-seur mr. J. van Groningen;
3. Opdracht te verlenen voor een ruimtelijke onderbouwing aan Croonen Adviseurs ten behoeve van de procedure artikel 19, lid 1 WRO, na schriftelijke accordering van de heer Dortmans met de kosten verbonden aan het opstellen van de ruimtelijke onder-bouwing en de te voeren procedure.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering VNG.
Het college woont de Buitengewone algemene ledenvergadering VNG welke 26 september aanstaande gehouden wordt in Apeldoorn, niet bij.

__________________________________________________________________________