Besluitenlijst burgemeester en wethouders 26 februari 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 26 februari 2008

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 februari 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast.

2. Raadsvergadering d.d. 27 februari 2008.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 27 februari 2008 zijn geagendeerd en stelt de toezeggingenlijst vast.

3. Commissie-agenda's maart 2008.
Het college bespreekt de agenda's van de commissievergadering van maart 2008.

4. Verruiming openstellingstijd loketten.
Het college besluit:
1) tot het uitvoeren van een pilot met verruiming van de openingstijden;
2) de pilot te starten met de volgende gewijzigde openingstijden:
a. extra openingstijd op maandagen van 14.00 tot 19.00 uur
b. aanpassing van de sluitingstijd op donderdagen (19.00 uur i.p.v. 19.30 uur);
3) de start van de pilot samen te laten vallen met het officiële moment van de ingebruikname van de aangepaste hal (rond 1 maart 2008);
4) de kosten van de flexibele uitbreiding van de formatie met maximaal 4 uur per week
(€ 4.400,--) en de kosten van de callsupport te dekken binnen de totale loonsom onder verantwoordelijkheid van de directeur bedrijfsvoering;
5) de kosten voor de inzet van een extern beveiligingsbedrijf (€ 9.000,--) te dekken uit het TOV-krediet.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Versterking leerplicht.
Het college besluit de nieuwe situatie per 1 april 2008 in het kader van de versterking van de leerplicht regio Eindhoven/De Kempen voor kennisgeving aan te nemen

2. Convenant Seniorenraad.
Het college stemt in met het "Convenant tussen de gemeente Son en Breugel en de Stichting Seniorenraad Son en Breugel". Toegevoegd wordt dat de uitvoering van het convenant medio 2010 wordt geëvalueerd.

3. Convenant Platform Gehandicaptenbeleid.
- Het college stemt in met het "Convenant tussen de gemeente Son en Breugel en de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Son en Breugel". De burgemeester geeft wethouder Starmans mandaat tot het ondertekenen van het convenant.
- De inspraakverordening tussen de gemeente Son en Breugel en de Stichting Gehandicaptenbeleid Son en Breugel wordt ingetrokken.

4. Uniforme uitgangspunten subsidies adviesraden en belangenbehartigers.
Het college besluit om:
- In te stemmen met het onderscheid dat wordt gemaakt tussen adviesorganen en belangenbehartigers;
- In te stemmen met de subsidiesystematiek van drie posten voor wat betreft adviesorganen;
- In te stemmen met de subsidiesystematiek van de post "algemene kosten" voor belangenbehartigers;
- In te stemmen met de algemene uitgangspunten van de genoemde subsidies;
- De subsidie van het Platform Burgerparticipatie Wmo maakt vanaf 2009 geen deel meer uit van het subsidiebeleidsplan en wordt ten laste gebracht van het Wmo budget 2009; voor 2008 wordt het tekort op het begrote budget (€ 1.302,--) aangevuld uit het Wmo budget 2008.

5. Intrekken bouwvergunning Oase.
Het college besluit de bouwvergunning van Oase (Stichting Jongerensociëteit
't Krutje) gevestigd aan de Dommelstraat 10a te Son, verleend op 15 september 1992, t.b.v. de uitbreiding van het sociëteitsgebouw aan genoemd adres, in te trekken.

6. Oase, bezwaarschrift.
Het college besluit een bezwaarschrift tegen niet tijdig beslissen gegrond te verklaren.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Tevredenheidsonderzoek Wmo.
Het college besluit deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek onder cliënten Wmo zoals uitgevoerd door SGBO.

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Interesse corporaties.
Het college neemt kennis van een memo en besluit dit te verspreiden onder de leden van de commissie Grondgebiedzaken bij de agendastukken voor de vergadering van 3 maart.

2. Stand van Zaken Akkerpad.
Het college besluit:
1) kennis te nemen van memo inzake stand van zaken Akkerpad, en;
2) ter informatie door te leiden naar de commissie GZ


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging A2 Zone.
De burgemeester en wethouder Overbeek wonen de ondertekening van de intentieverklaring van de A2-zone bij.