Besluitenlijst burgemeester en wethouders 26 mei 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 26 mei 2009

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 19 mei 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

concepten.

 

2.   Raadsvergaderingen d.d. 27 en 28 mei 2009.                                                                                                                                                     

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering/Kadernota van 27 mei aanstaande en de raadsvergadering van 28 mei aanstaande zijn geagendeerd.

 

3.   Commissie-agenda’s juni 2009.

Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van juni 2009.

 

4.   Straatnaamgeving Ekkersrijt.

Het college besluit de nieuwe aansluiting van Ekkersrijt op de A58 de straatnaam

Ekkersrijt 10.000 te geven.

 

5.   Vergoeding stembureauleden.

Het college besluit de vergoeding van de stembureauleden te verhogen van

€ 100,00 naar € 145,00 en het bedrag van de tellers vast te stellen op € 45,00.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Bezwaarschrift tegen weigering Bbz krediet.

Het college besluit het bezwaarschrift, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, niet-ontvankelijk te verklaren.

 

2.   Wet stimulering arbeidsparticipatie (Wet Stap).

Het college besluit om:

1)      De Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 door de gemeenteraad van 25 juni a.s. vast te laten stellen;

2)      De Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2009 in werking laten treden met terugwerkende kracht per 1 april 2009 onder gelijktijdige intrekking van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2008 Son en Breugel;

3)      Het beleidsplan Re-integratie Wet werk en bijstand 2009 vast te stellen en in werking laten treden na besluitvorming over de verordening door de gemeenteraad eveneens met terugwerkende kracht per 1 april 2009. Het beleidsplan Re-integratie Wwb 2008 komt dan te vervallen.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Vragen Fractie Dorpsbelang SBC.

Het college besluit de antwoorden op de vragen van de fractie Dorpsbelang met betrekking tot SBC (17 mei 2009) vast te stellen.

 

2.   Ontwerpwijzigingsplan Parkeerterrein Sportpark Gentiaan.

Het college besluit:

  1. de procedure ex artikel 11 WRO tot het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming “Openbaar Groen” in de bestemming “Verkeersdoeleinden” van het bestemmingsplan “De Gentiaan 1988” op te starten;
  2. gelet op het bepaalde in artikel 3 (paragraaf III) en artikel 3 lid II (paragraaf IV) van bestemmingsplan “De Gentiaan 1988” het ontwerpwijzigingsplan “Parkeerterrein Sportpark Gentiaan” gedurende één maand voor een ieder ter inzage te leggen.

3.   Begrotingsbehandeling Best 23 juni 2009.

Het college stemt in met een procedurevoorstel van de behandeling van de

meerjarenbegroting 2010-2013 op 23 juni aanstaande door het college in Best.

 

4.   Subsidieverzoek Streekfestival Het Groene Woud.

Het college besluit het verzoek tot sponsoring van stichting Streekfestival Het Groene Woud niet te honoreren. Het verzoek voldoet niet aan de voorwaarden van het subsidiebeleidsplan.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Planschadeverzoek.

Het college besluit om het planschadeverzoek gedaan namens een bewoner van Sonniuswijk, ter advisering voor te leggen aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken en de verzoeker dienovereenkomstig te berichten.

 

2.   Bezwaarschrift tegen geweigerde bouwvergunning eerste fase.

Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, het bezwaarschrift gegrond te verklaren.

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging lunchbijeenkomst OVE.

Het college woont de lunchbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt niet bij wegens de aanwezigheid die dag bij het VNG-congres.

 

Gastheer is Gemco, dhr. Coen van Gemert

Datum/tijd: 9 juni 2009, 11.45 uur

Locatie: Science Park Eindhoven 5053

 

2.   Uitnodiging bijwonen symposium dualisme.

Burgemeester Gaillard woont het symposium over dualisme bij.

 

Datum/tijd: vrijdag 19 juni van15.00 tot 18.00 uur.

Locatie: provinciehuis ‘s-Hertogenbosch

 

3.   Uitnodiging opening wandelroutenetwerk Zuidoost-Brabant.

Het college woont de opening van het wandelroutenetwerk Zuidoost-Brabant niet bij.

 

Datum/tijd: zaterdag 13 juni 2009, aanvang 11.00 uur

Locatie: tuinen Kasteel Helmond

 

4.   Uitnodiging DHV discussiebijeenkomst.

Burgemeester Gaillard woont de discussiebijeenkomst “Samen opklimmen uit het dal!” bij.

 

Datum/tijd: vrijdag 10 juli, 14.00 – 17.00 uur

Locatie: Villa de Vier Jaargetijen, Noordstraat 36, Tilburg