Besluitenlijst burgemeester en wethouders 27 januari 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 27 januari 2009

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 januari 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsvergadering d.d. 29 januari 2009.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 29 januari 2009 zijn geagendeerd.

3. Commissie-agenda’s februari 2009.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergadering van februari 2009.
Cie. GZ: Presentatie plan van aanpak mobiliteitsvisie commissiegriffier wordt gevraagd dit over te hevelen naar punten ter opiniërende bespreking. Wethouder Overbeek zal nog met afd. R&W overleggen over de definitieve inhoud van deze presentatie.

4. Benchmark publiekszaken 2009.
Het college:
1. besluit in 2009 deel te nemen aan de benchmark publiekszaken, waarvan de kosten € 9.293,00 bedragen;
2. wijst als gedeeltelijke dekking € 4.559,00 uit het restant TOV-krediet aan, dat hiermede kan worden afgesloten en mandateert de burgemeester om over de dekking van het restantbedrag te besluiten;
3. besluit dat deelname in 2010 wordt afgewogen bij de kadernota.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Afwijzen verzoek om maatwerkvoorschriften Oase.
Het college besluit om een verzoek om maatwerkvoorschriften gemotiveerd af te wijzen.

2. Budgetovereenkomst Stichting Dommelregio 2009 – 2012.
Het college besluit:
1. de budgetovereenkomst 2009 – 2012 tussen de gemeente Son en Breugel en de Stichting Dommelregio vast te stellen, en deze met terugwerkende kracht in laten gaan op 1 januari 2009;
2. de ‘Budgetovereenkomst 2004 – 2007’ formeel in te trekken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Nieuwe toplaag De Bongerd.
Het college besluit om de renovatie van de vloer van de Bongerd te gunnen aan Eputan. Verder besluit het college:
1. Het krediet dat beschikbaar is voor deze renovatie af te ramen met € 10.000,- naar € 13.500,--;
2. De kapitaallasten die uit deze investering voortvloeien op te nemen in de 1e Marap 2009 (€ 675,--) en in de Kadernota 2010 -2013 (€ 1.992,-).


2. Bouw sporthal begeleiding fase hoofdlijnenakkoord voorjaar 2009.
Het college besluit om de heer Buitenhek van Tekton Bouwmanagement & Advies bv in te huren voor de begeleiding van de voorbereidingen voor de bouw van een sporthal op het sportpark Gentiaan in de fase van het hoofdlijnenakkoord in het voorjaar van 2009.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Vooraankondiging last onder dwangsom Donaulaan 22.
Het college besluit betrokkene te berichten dat het voornemens is een last onder dwangsom op te leggen indien het tuinhuis achter de Donaulaan 22 in Son niet binnen de gestelde termijn van vier weken is verwijderd.

2. Verzoeken Brouwerskampweg 5 en Olen 11 om medewerking aan plannen die niet
passen in bestemmingsplan Buitengebied.
Het college:
1. neemt kennis van de verzoeken;
2. besluit de verzoeken mee te nemen bij de herziening bestemmingsplan Buitengebied;
3. stemt in met het schriftelijk berichten van de betrokkenen over de besluitvorming genoemd onder 2.

3. Vaststelling milieuprogramma 2009.
Het college besluit het milieuprogramma 2009 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging lunchbijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt.
Het college woont de lunchbijeenkomst van Ondernemersver. Ekkersrijt op 3 februari a.s. niet bij.