Besluitenlijst burgemeester en wethouders 27 mei 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 27 mei 2008

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 mei 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Verbeterplan brandweer naar aanleiding van collegiale audit.
Het college neemt kennis van het audit-rapport van de regionale brandweer en stemt in met het verbeterplan brandweer.

3. Raadsvergadering de dato 29 mei 2008.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 29 mei zijn geagendeerd.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Brandmeld- en ontruimingsinstallaties en inbraakalarmering gemeentelijke gebouwen.
Het college besluit tot het vaststellen van het gemeentelijk aandeel bij school- en gemeentelijke gebouwen om te voldoen aan de nieuwe brandveiligheidseisen. Aan de commissie Burgerzaken zal worden meegedeeld dat dit betrokken zal worden bij de begrotingsvoorbereiding.

2. Vaststellen werkplan bossen 2008.
Het college besluit het werkplan van Staatsbosbeheer (SBB) voor de gemeentebossen en Oud meer 2008 overeenkomstig concept voorstel van Staatsbosbeheer vast te stellen.

3. Vaststellingsovereenkomst leerlingenvervoer.
Het college neemt kennis van en stemt in met de vaststellingsovereenkomst met Taxibedrijf Botax en neemt er kennis van dat vanaf heden (tot 1 augustus 2009) de taxiritten naar Vught, Den Bosch en Sint-Michielsgestel door taxibedrijf Dortmans zullen worden uitgevoerd.

4. Automatisch speelwerk carillon.
Het college besluit:
1. in te stemmen met de aanschaf van een automatisch speelwerk met pneumatisch systeem ten behoeve van het carillon;
2. de maatregelen ter bespeling van het carillon vast te stellen.

5. Bestuurlijke omzetting van PlatOO van Openbare rechtspersoon naar Stichting Samenwerkingsbestuur.
1. Het college stemt in met het raadsvoorstel tot het vaststellen van de statuten voor de Stichting Samenwerkingsbestuur PlatOO voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ex. Art.17 WPO;
2. Het college brengt het raadsvoorstel ter besluitvorming in bij de gemeenteraad (verga-dering van 3 juli);
3. Het college verleent wethouder Starmans mandaat om in te stemmen met de gewij-zigde tekst van de statuten.

6. Beleidsplan reintegratie 2008.
Het college besluit het beleidsplan re-integratie 2008 vast te stellen en per 1 juni aanstaande van kracht te laten zijn. Het huidige beleidsplan (2007) komt dan te vervallen.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Ontwerp Regionale Bedrijventerreinvisie 2008.
Het college stemt in met de ontwerp Regionale Bedrijventerreinvisie 2008 en legt deze, met een ontwerpraadsvoorstel, ter bespreking voor aan de commissie Algemene Zaken op 11 juni 2008. Het raadsvoorstel wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad welke vergadert op 3 juli 2008

2. Accountantsverklaring Jaarrekening 2007.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van het rapport van bevindingen en de accountantsverklaring behorende bij de jaarrekening 2007 en stelt de raad voor de aanbevelingen over te nemen;
2. het rapport van bevindingen aan de raad voor te leggen als onderdeel van de vaststelling van de programmaverantwoording 2007;
3. de accountantsverklaring op te laten nemen in het boekwerk programmaverantwoording
2007.

3. Financieel resultaat Wmo 2007 en overzicht prestatievelden.
1. Het college neemt kennis van het financieel resultaat van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2007;
2. Het college neemt kennis van het overzicht van de Wmo prestatievelden;
3. Het college brengt beide overzichten ter kennisname aan de commissie Burgerzaken.

4. Managementletter 2007.
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de managementletter 2007;
2. in te stemmen met het plan van aanpak uitvoering aanbevelingen zoals weergegeven op
de bijlagen A en B behorende bij dit voorstel;
3. de managementletter 2007 ter inzage te leggen voor de commissie AZ.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Planschade A50, Derde tranche, Rijnlaan 19 en Juralaan 16.
Het college besluit:
1. in te stemmen met ontwerpvoorstel inzake planschade A50, derde tranche, Rijnlaan 19 en Juralaan 16;
2. het ontwerpvoorstel c.q. -besluit naar belanghebbenden op te sturen teneinde hen de mogelijkheid te bieden hiertegen zienswijzen kenbaar te maken;
3. na afloop van de termijn van 6 weken tot definitieve besluitvorming overgaan.

2. Planschade A50, derde tranche.
Het college besluit:
1. in te stemmen met ontwerpvoorstel inzake planschade A50, derde tranche;
2. het ontwerpraadsvoorstel c.q. -besluit naar belanghebbenden op te sturen teneinde hen de mogelijkheid te bieden hiertegen zienswijzen kenbaar te maken;
3. na ontvangst van reactie belanghebbenden het definitieve raadsvoorstel c.q. -besluit agenderen voor vergadering commissie GZ en gemeenteraad.

3. Concept-antwoord op een brief van de heer Dortmans, Airborneweg 31 aan de Raad.
Het college besluit in te stemmen met het concept antwoord en dit toe te zenden aan de raad.

4. Voorstel wijziging bebouwde komgrens in het kader van Sonniuspark.
Het college besluit:
1) in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de bebouwde komgrens ingevolge de Wegenverkeerswet 1994;
2) voorstel aan de commissie grondgebiedzaken d.d. 9 juni 2008 ter advisering en ver-volgens aan de gemeenteraad voor te leggen.

5. Commissie Grondgebiedzaken van 15 mei 2008.
Het college heeft kennis genomen van de actiepunten en toezeggingen van de commissie GZ van 15/5/08.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging netwerkbijeenkomst Streekfestival Het Groene Woud.
Het college is verhinderd tijdens de netwerkbijeenkomst voorafgaand aan het Streekfestival Het Groene Woud.

2. Uitnodiging openingswoord themamiddag SRE.
Wethouder Hans Overbeek doet het openingswoord als bestuurlijke contactpersoon SRE voor Externe Veiligheid op 19 juni a.s.

3. Uitnodiging symposium Zonhove.
Het college is verhinderd het symposium, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Zonhove en ter gelegenheid van het afscheid van Chris Zaad, gehouden op donderdag 5 juni aanstaande bij te wonen.