Besluitenlijst burgemeester en wethouders 27 oktober 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 27 oktober 2009

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 20 oktober 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Commissie-agenda’s november 2009.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van november 2009.

3. Raadsvragen van de fractie Dorpsbelang m.b.t. ter-inzage-legging.
Het college besluit de antwoorden op de vragen van de fractie Dorpsbelang omtrent de
ter-inzage-legging, vast te stellen.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Handhaving kwaliteit kinderopvang.
Het college stelt vast:
1. De beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang;
2. Afspraken met de GGD Brabant-Zuidoost over het toezicht op de handhaving van de kwaliteit kinderopvang.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Vaststelling tarieven diverse belastingen en heffingen 2010/aanpassing
belastingverordeningen.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde aanpassingen van de diverse belas-tingverordeningen en aan de raad een voorstel te doen.

2. Gunningsadvies indicatiestelling Wmo en GPK.
1) Het college neemt kennis van en stemt in met het gunningadvies van Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant (BIZOB) met betrekking tot de indicatiestelling Wmo en Gehandi-capten Parkeer Kaart (GPK). Er wordt gegund aan de volgende partij:
Scio Consult.
2) Naar aanleiding van de gunning aan Scio-Consult het Besluit individuele voorzienin-gen (Biv) 2009 op dit punt aanpassen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Opleggen last onder dwangsom Donaulaan 22.
Het college van burgemeester en wethouders besluit een last onder dwangsom op te leggen aan de eigenaar van het perceel Donaulaan 22 in verband met het bouwen en in stand laten van een tuinhuis op een groenstrook achter zijn perceel.

2. Tijdelijke stimulering woningbouwprojecten 2009 tweede tranche.
Het college besluit de subsidie voor de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009, tweede tranche aan te vragen voor het project de Hoven-Noord van Domein en de eerste fase van Van Wanrooij.

3. Onderzoek zwerfafval.
Het college besluit opdracht aan bureau Marintel te verlenen voor het uitvoeren van een zwerfafvalonderzoek