Besluitenlijst burgemeester en wethouders 28 april 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 28 april 2009

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 april 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Raadsvoorstel VGRP. (Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan)

Het college stemt in met het VGRP 2009 -2015 en met het ontwerp raadsvoorstel.

Dit voorstel wordt op de agenda geplaatst voor de vergadering van de commissie GZ van 11 mei 2009.

 

2.   Opknappen / vervangen speeltoestellen.

Het college neemt kennis van het plan van aanpak vervangen / opknappen speelvoorzieningen 2009.

 

3.   Tussenrapportage WoZoCo Breugel. (WoonZorgCombinatie)

Het college neemt kennis van de tussenrapportage WoZoCo Breugel.

De tussenrapportage wordt ter kennisname aangeboden aan de Commissie BZ.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Afschaffen inkomensgrens bij het gebruik van deeltaxi.

  1. Het college besluit om het advies van de Adviesraad Wmo om de inkomensgrens bij het gebruik van de deeltaxi af te schaffen, niet over te nemen en derhalve niet voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. De Adviesraad Wmo wordt conform brief geïnformeerd over dit besluit.

 

2.   SBC aanbesteding begeleiding en fiscaal advies.

Het college besluit voor de aanbesteding van de begeleiding van de aanleg voetbalvelden bij SBC 4 partijen uit te nodigen een offerte uit te brengen op basis van het programma van eisen. Daarnaast besluit het college om de fiscale advisering te gunnen aan Ernst & Young.

 

3.   Programmaverantwoording 2008 (Jaarrekening en jaarverslag 2008).

Het college besluit de raad voor te stellen over te gaan tot het vaststellen van de programmaverantwoording 2008 (incl. jaarrekening en jaarverslag 2008).

Het college stelt de productenverantwoording en het bijlagenboek vast en legt deze stukken voor de raad ter inzage.

 

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Voortgangsrapportage “Nieuwe Woud”, “Structuurvisie Son en Breugel”

      en “Gebiedsvisies”.

Het college besluit om kennis te nemen van de voortgangsrapportage ten aanzien van de projecten “Nieuwe Woud”, “Structuurvisie Son en Breugel” en “Gebiedsvisies”.

 

2.   Bezwaarschrift planschade A50.

Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften een bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

 

3.   Kwartaalrapportage handhaving bouwen en ruimtelijke ordening.

Het college neemt kennis van de rapportage over de handhaving van de regelgeving op het terrein van bouwen en ruimtelijke ordening in het eerste kwartaal van 2009. 

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging opening en defilé avondwandelvierdaagse.

Het college is bij de opening van de avondwandelvierdaagse verhinderd (VNG-congres).

Wethouder Verschelling woont het defilé op 12 juni, 20.15 uur bij.

 

Locatie: blokhut St. Genovestraat