Besluitenlijst burgemeester en wethouders 28 oktober 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering

 

van burgemeester en wethouders

 

van Son en Breugel

 

d.d. 28 oktober 2008

 

 

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 oktober 2008.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 30 oktober 2008.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 30 oktober 2008 zijn geagendeerd.

 

3.   Commissie-agenda's november 2008.

Het college bespreekt de agenda's van de commissievergadering van november 2008.

 

4.   Voortgang samenwerking Son en Breugel - Nuenen.

Het college stelt het commissievoorstel inzake de voortgang van de samenwerking met Nuenen vast en legt dit voor ter bespreking in de commissie AZ van 5 november a.s. (nazending).

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Kaderrichtlijn Water en intentieverklaring waterprogramma Dommel.

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen:

  1. met de maatregelen die binnen beheergebied Waterschap de Dommel als resultaatverplichting moeten worden uitgevoerd. De maatregelen worden binnen het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan meegenomen.

De 5 resultaatverplichtingen omvatten:

1.      Uitvoering onderzoek af te koppelen verhard oppervlak

2.      In samenwerking met WDD onderzoek doen naar uitwerking waterkwaliteitsspoor

3.      Duurzaam onkruidbestrijding (verminderen emissie gewasbeschermingsmiddelen)

4.      Aanleg retentievoorziening Veerstraat en Beemdstraat

5.      Uitvoering onderzoek OAS cluster Eindhoven).

  1. in te stemmen met het voorstel om de intentieovereenkomst waterprogramma te ondertekenen.

 Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Grondexploitatie Sonniuspark ten behoeve van raad nov. 2008.

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de grondexploitatie Sonniuspark (november 2008, versie 3) en deze ter instemming aan de gemeenteraad van Son en Breugel voor te leggen;
  2. Mandaat te vragen aan de gemeenteraad van Son en Breugel om over de gelden te beschikken welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de in deze grondexploitatie genoemde werkzaamheden waardoor het Bestemmingsplan Sonniuspark gerealiseerd kan worden.

 

3.   Vrijstelling art. 19, lid 1 WRO en bouwvergunning bouwplan Blok C (HIVA).

Het college besluit om met toepassing van artikel 19, lid 1 WRO vrijstelling en bouwvergunning te verlenen t.b.v. de realisering van de bouwplannen Blok C (1e planfase), 18 appartementen (inclusief ondergrondse en bovengrondse parkeervoorzieningen) op het voormalig HIVA-terrein, perceel plaatselijk bekend Kanaaldijk Noord ongenummerd. Het college verzendt een afschrift van het besluit aan de indieners van de zienswijzen, de raadsleden en Gedeputeerde Staten.

 

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging mini symposium.

Het college woont het mini symposium 'wet gemeentelijke anti-

discriminatievoorzieningen' welke gehouden wordt op woensdag 29 oktober niet bij.

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------