Besluitenlijst burgemeester en wethouders 29 april 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 29 april 2008

BESLUIT D.D. 23 APRIL 2008:
Het college stemt spoedheidshalve in met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag op het handbal veld in Breugel. De kosten (€ 12.000,-- excl. BTW) komen ten laste van de post on-voorzien).


BESLUITEN D.D. 29 APRIL 2008:
Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 april 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Commissie-agenda's mei 2008.
Het college bespreekt de agenda's van de commissievergadering van mei 2008.

3. Vragen VVD over het combinatiegebouw voor huisvesting van wijkteams en
brandweer.
Het college gaat akkoord met de antwoorden op de 16 vragen van de VVD over het combigebouw en stelt deze beschikbaar aan alle raadsleden.

4. Uitspraken rechtbank inzake beroep inzake tijdelijke brandweerkazerne.
Het college neemt kennis van de uitspraken van de rechtbank 's-Hertogenbosch (niet-ontvankelijk verklaring en ongegrond verklaring) naar aanleiding van het beroep van P. Hendriks, H.G. van de Ven en P.P.H.A. van de Ven (i.v.m. verlening tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke vrijstelling voor de tijdelijke brandweerkazerne).

5. Overeenkomst CRAS-module.
Het college besluit een overeenkomst aan te gaan met de Verzekeraars Hulp Dienst (VHD) ter uitvoering van de CRAS werkzaamheden op grond van het draaiboek CRAS van het gemeentelijk rampenplan.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Raamovereenkomst Sociale Recherche.
Het college besluit in te stemmen met het afsluiten van een nieuwe raamovereenkomst met sociale recherche "Evidenta" voor de duur van 3 jaar, en het afdelingshoofd W&S te mandate-ren voor de afsluiting van dit contract.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Actualisatie mandatenlijst.
Het college en de burgemeester (ieder voorzover het de eigen bevoegdheden betreft) manda-teert, geheel volgens artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht de directie voor de on-derwerpen zoals genoemd in de bijgevoegde mandatenlijst. De mandaatgever staat de directie toe de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid aan anderen op te dragen, dit geheel conform artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht. De mandaatgever staat hiernaast ook toe dat directieleden elkaar en ook afdelingshoofden elkaar volledig (kunnen) vervangen.

2. Inkoopplan 2008.
Het college besluit:
- inkoopplan 2008 conform voorstel van het inkoopbureau vast te stellen;
- i.v.m. ondercapaciteit van BIZOB haar inkoopcapaciteit voor 4 dagen per week in te zetten voor de trajecten waarin BIZOB de meeste meerwaarde heeft;
- schoonmaak gemeentelijke gebouwen oormerken als pilot in het kader van voorbehouden opdrachten WSD.
- de geraamde inkoopkosten ad € 79.950,-- op basis van nacalculatie te dekken middels de te behalen inkoop en aanbestedingsvoordelen per traject;
- overige inkoopvoordelen inzetten voor efficiency taakstelling 2008 ad € 135.425,--
- in het kader van efficiency, procesverbetering, rechtmatigheid en doelmatigheid per traject de checklist inkoopproces inzetten en de directie mandaat verlenen dit dyna-misch inkoopplan uit te voeren.

3. Overeenkomst MEE.
* Het college stemt in met de afspraken die zijn gemaakt voor wat betreft de samenwerking met MEE Zuidoost Brabant voor 2008.
* Namens het college ondertekent wethouder Verschelling de overeenkomst met MEE.

4. Communicatie rondom Olympia's Tour 2008.
Het college fietst samen met raadsleden, raadsgriffier, leden van de werkgroep en belangstellende inwoners van Son en Breugel naar Nuenen en woont samen met de raadsleden en le-den van de werkgroep in de VIP-tent van Olympia's Tour de finish bij van de eliterenners op donderdag 22 mei 2008 in Nuenen.
Het college neemt kennis van het programma.

5. 2e Behandeling kadernota 2008 - 2012.
Het college stelt de inhoud van de kadernota 2008 - 2012 en de tekst zoals opgenomen in het raadsvoorstel vast.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Inventarisatie en analyse t.b.v. de verwerking van huishoudelijk GFT-afval na 6 mei 2012 conform een voorstel van de Vereniging van Contractanten (Project GFT2012).
Instemmen met deelname van de gemeente Son en Breugel aan het onderdeel voorbereiding (i.e. de draagvlakfase, inventarisatiefase en analysefase) en de daartoe benodigde medewer-king verlenen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Avond Wandel Vierdaagse.
Wethouder Verschelling woont zowel de opening op dinsdag 10 juni 18.15 uur, als het defilé op vrijdag 13 juni 20.00 uur van de Avond Wandel Vierdaags, georganiseerd door Scouting-groep Margaretha Sinclair, bij.

2. Uitnodiging Uitzwaaigala Brabantse olympiërs.
Wethouder Verschelling (die desgewenst in haar plaats een lokale sporter mag afvaardigen) woont het Uitzwaaigala van de Brabantse olympiërs bij.
Datum/tijd: dinsdag 1 juli 2008, 18.00 uur
Locatie: provinciehuis 's-Hertogenbosch

3. Uitnodiging symposium Zonhove.
Het college is verhinderd tijdens het symposium van Zonhove met als thema 'Diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen.
Datum/tijd: donderdag 5 juni 2008, 's middags
Locatie: Zonhove

4. Uitnodiging huwelijk Dennis Meijers en Eva Wiselius.
De burgemeester woont het huwelijk van Eva Wiselius en Dennis Meijers, medewerker beleidsondersteuning Werk en Samenleving, bij.
Datum/tijd: vrijdag 27 juni 2008, 16.00 - 18.00 uur
Locatie: De Zwaan te Son