Besluitenlijst burgemeester en wethouders 29 januari 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel d.d. 29 januari 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 januari 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Raadsvergadering d.d. 31 januari 2008.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van
31 januari 2008 zijn geagendeerd..

3. Werkafspraken informatiepanelen.
Het college stemt in met de richtlijnen voor vermelding op de informatiepanelen en neemt kennis van de werkafspraken met betrekking tot onder andere het beheer van de informatiepanelen. Het college gaat er daarbij vanuit dat bij het ontbreken van specifieke evenementen prioriteit aan verkeersattendering zal worden gegeven.

Het college mandateert de gemeentesecretaris om een besluit te nemen:
- in geval van twijfel over het wel of niet plaatsen van een evenement / activiteit;
- in het geval dat er meer evenementen /activiteiten zijn dan er geplaatst kunnen wor-den.

4. Vernieuwen dakranden laagbouw W&S.
Het college besluit om de dakranden van de laagbouw, afdelingen Werk en Samenleving, van het gemeentehuis te vervangen en hiervoor een bedrag van € 7.150,00 (incl. 4% van de BTW) beschikbaar te stellen.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Bezwaarschrift bezwaarmakers ongegrond. (sociale zaken)
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaar van bezwaarmakers ongegrond te verklaren.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Aanbesteding traplift.
Het college besluit in te stemmen met de door BIZOB voorgestelde inkoopstrategie voor wat betreft trapliften in het kader van de Wmo.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bestemmingsplanwijziging voor Wolfswinkel 2.
Het college neemt kennis van het besluit van GS d.d.4 januari 2008 tot goedkeuring van het bestemmingsplan “Wijzigingsplan Wolfswinkel 2”

2. Bezwaar voorbereidingsbesluit brandweerkazerne.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften.
De commissie voor bezwaar- en beroepschriften adviseert de gemeenteraad om een be-zwaar tegen het voorbereidingsbesluit brandweerkazerne niet-ontvankelijk te verklaren.

3. Bezwaarschrift bezwaarmaker ongegrond. (weigeren bouwvergunning)
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het bezwaar bezwaarmaker ongegrond te verklaren.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging informatiebijeenkomst ROC Regionale Brandweer.
Het college is verhinderd en woont de informatiebijeenkomst van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant niet bij.
Presentatie van het eindrapport ADR2, de simulatie.
Peter de Booij zal aanwezig zijn.

Datum/tijd: donderdag 21 februari 2008
Locatie: ROC Waalre

__________________________________________________________________________