Besluitenlijst burgemeester en wethouders 29 juli 2009

 

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 28 juli 2009

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 21 juli 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Vergaderschema raads- en commissievergaderingen 2010.

Het college stemt in met het ontwerp-vergaderschema 2010 voor de vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies.

 

3.   Slotverklaring conferentie “Één Brandweer”.

  1. Het college neemt kennis van de slotverklaring conferentie “Één Brandweer?”.
  2. De slotverklaring “Één Brandweer? wordt ter informatie aan de commissie AZ van      9 september 2009 aangeboden.

 

4.   Handhaving brandveiligheidseisen La Sonnerie.

Het college stemt in met het verzoek van La Sonnerie tijdelijke gelijkwaardigheid toe te staan voor de brandmeldinstallatie en een gefaseerde uitvoering van de overtredingen op brandveiligheidsgebied tot uiterlijk 31-12-2010. Dit naar aanleiding van de opgelegde last onder dwangsom.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Breugel Leeft: Verbeteren in- en uitgang speeltuin De Molenwiek.

Het college besluit over te gaan tot verbetering van de verkeersveiligheid bij de in- en uitgang van speeltuin De Molenwiek.

 

2.   Eenmalige subsidie bevrijdingsconcert.

Het college besluit om Harmonie Pro Honore een eenmalige subsidie toe te kennen voor de kosten van het bevrijdingsconcert dat 17 september plaats vindt.

In afwijking van de normering die is opgenomen in “Beleidsregels eenmalige subsidies”, worden de kosten van dit concert volledig gesubsidieerd.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Uitspraak rechtbank ’s-Hertogenbosch inzake verzoek voorlopige voorziening

bezwaarmaker m.b.t. ontwikkeling HIVA-B.

Het college neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank ‘s-Hertogenbosch (niet-ontvankelijk verklaring) naar aanleiding van het verzoek voorlopige voorziening door bezwaarmaker  (i.v.m. verlening bouwvergunning en vrijstelling voor de realisatie van 71 woningen complex HIVA-B).

 

 

 

2.   Vrijstelling art. 19, lid 1 WRO en bouwvergunning 1e fase bouwplan Meubelplein Ekkersrijt.

Het college besluit om met toepassing van artikel 19, lid 1 WRO vrijstelling en bouwvergunning 1e fase te verlenen t.b.v. de realisering van het bouwplan voor de renovatie en uitbreiding van Meubelplein Ekkersrijt. Het college verzendt een afschrift van het besluit aan de indieners van de zienswijzen, de raadsleden en Gedeputeerde Staten.