besluitenlijst burgemeester en wethouders 29 september 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 29 september 2009

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 september 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst, na onderstaande aanvulling, vast overeenkomstig de concepten.
Aanvulling openbare besluitenlijst: door het college is de concept-begroting 2010 vastgesteld.

2. Positionering veiligheidsfuncties, procesverbetering handhaving en
woonwagenzaken.
Het college besluit, in afwachting van het advies van de ondernemingsraad, in principe in te stemmen met: de in de rapportage opgenomen aanbevelingen en de onderstaande beslis-punten:
a. ondersteuning burgemeester overlegsituaties veiligheid (waaronder
politiezaken) overhevelen naar de coördinator integrale veiligheid en
handhaving, waarbij dit overleg doorgroeit naar een integraal veiligheidsoverleg;
b. coördinator rampenbestrijding blijft voorshands functioneel en fysiek gepositioneerd bin-
nen de Staf (inclusief rol in woonwagenzaken); op termijn wordt overgang naar afdeling
V&W bezien.
c. Bevestiging positionering externe veiligheid bij afdeling Ruimte en Wonen taakveld
milieu;
d. invulling veiligheidsloket (taken en functies) betrekken bij de project-
opdracht voor het bestuurs- en klantencentrum;
e. het college besluit in principe tot overheveling formatie handhaving bouw- en
woningtoezicht van afdeling R&W naar handhavingteam afd. V&W (functionele
aansturing door coördinator integrale veiligheid/hiërarchische leiding door hoofd
afd. V&W). Gevraagd wordt formatieve consequenties e.d. hiervan in beeld te brengen.
College onderkent (na uitwerking) rol O.R. hierin.
f. Bij benadering woonwagenzaken is vooralsnog handhaving (ruimtelijk en beleidsmatig) de
1e prioriteit.

3. Commissieagenda’s oktober 2009.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergaderingen van oktober 2009.

4. Raadsvergadering d.d. 1 oktober 2009.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 1 oktober 2009 zijn gea-gendeerd.

5. Vervolgaanpak samenwerking bedrijfsvoering Nuenen en Son en Breugel.
Het college stelt de vervolgaanpak vast om in de periode van oktober 2009 tot 1 juli 2010 tot een gezamenlijke backoffice bedrijfsvoering te komen met Nuenen ter uitvoering van het te nemen raadsbesluit van 1 oktober 2009.
De vervolgaanpak wordt ter informatie en consultatie voorgelegd aan de ondernemingsraad.

6. Samenwerking Nuenen-Son en Breugel: advies ondernemingsraad.
Het college neemt kennis van het advies van de ondernemingsraden, waarin zij formeel nog geen positief advies geven in afwachting van een sociaal statuut en sociaal plan. Beide do-cumenten worden in de volgende fase vervaardigd en met de ondernemingsraden en vak-bonden besproken, hiermee wordt tegemoet gekomen aan de gestelde voorwaarden.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Landelijke aansluiting GBA inzake onderwijs.
Het college besluit een aantal taken inzake toezicht, registratie en raadpleging van de 0- tot 23-jarigen (en hun ouders) over te dragen aan het SRE opdat gebruik gemaakt kan worden van de landelijke aansluiting op het GBA-netwerk inzake onderwijs.

2. Project Blijvend Thuis In Eigen Huis.
1) Het college neemt kennis van het ‘Project Blijvend Thuis In Eigen Huis’.
2) Het college brengt het project ter kennisname van de commissie Burgerzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Bekostiging lokale omroepen.
Het college neemt kennis van een ledenbrief over dit onderwerp van de VNG, van 29 april jl.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Ontwerp-Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1.
Het college besluit een reactie vast te stellen op de “Ontwerp-Verordening ruimte Noord-Brabant, fase 1” van de provincie Noord-Brabant

2. Gewijzigd bouwplan Prodrive, Ekkersrijt.
Het college besluit om:
- De gewijzigde bouwvergunning van Prodrive onder het stellen van een aantal voor-waarden te verlenen.
- Het convenant tussen Industrieschap Ekkersrijt en Prodrive B.V. een voldoende bor-ging te achten voor de vereiste parkeernorm.

3. Vaststellen “Uitwerkingsplan Sonniuspark”.
Het college besluit om:
a. het “Uitwerkingsplan Sonniuspark” ongewijzigd vast te stellen;
b. de vaststelling van het “Uitwerkingsplan Sonniuspark conform de vereisten algemeen kenbaar te maken.

4. Risicoanalyse en prioritering handhavingsthema’s.
Het college van burgemeester en wethouders stelt de prioritering van de handhavings-
thema’s vast, waarna deze onderdeel worden van het integrale handhavingsplan 2010.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging feestavond SBC.
De burgemeester woont de feestavond van SBC tbv 70-jarig bestaan bij.

2. Uitnodiging HTC.
De burgemeester, wethouder Starmans, wethouder Verschelling en de loco-secretaris wonen de feestelijke openingsborrel van de 2 hockeyvelden van HTC bij.