Besluitenlijst burgemeester en wethouders 3 februari 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 3 februari 2009


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 januari 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Ontheffing stookverbod kampvuren.
Het college stemt in met de Algemene voorschriften ontheffing stookverbod kampvuren en verleent de brandweercommandant en diens vervanger mandaat per geval te besluiten over aanvragen van scoutingverenigingen om ontheffing.

3. Wijziging straatnaam.
Het college besluit:
1. het weggedeelte Kanaaldijk Noord gelegen tussen Kanaaldijk Noord en Houtens te wijzigen in Houtens;
2. aan te sluiten bij de naamgeving van de omliggende omgeving, waardoor wordt voor-komen dat er voor derden onduidelijkheid of verwarring over de ligging kan ontstaan.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Gasverbruik 20001 – 2005 De Bonkelaer.
Het college besluit de claim van RWE ad € 41.988,23 als verplichting voor 2008 op te nemen en ten laste van het resultaat 2008 te brengen.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Kledinginzameling en gebruiksgoederen 2009.
Het college stemt in met het aanwijzen van de voorgestelde instanties
voor de inzameling van kleding/textiel en gebruiksgoederen en een
vergunning te verlenen voor:

textielinzameling
- Stichting Reshare voor de textielcontainers;
- Stichting Dorcas hulp, Paulushoef, via de innameplaats Sonniuswijk 42;
- Stichting Kleding-Ophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek (KOMAVO) te Berkel en Rodenrijs, voor 1 dag in maart/april 2009;
- Cibo-Cizira Botan te Eindhoven, voor 1 dag in juli/ augustus 2009;
- Stichting Aktie '68 te Maastricht, voor 1 dag in oktober/ november 2009.
gebruiksgoederen:
- Stichting Dorcas hulp, Paulushoef, via de innameplaats Sonniuswijk 42.

2. Beoordeling 11 ingediende zienswijzen t.a.v. het bouwplan voor het oprichten van vier grondgebonden woningen en 6 appartementen op perceel hoek Taylorstraat – Zandstraat t.n.v. Domein.
Het college besluit:
1. aan de ingebrachte zienswijzen voorbij te gaan;
2. vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO en reguliere bouwvergunning te verlenen onder de door het bouwtoezicht te stellen voorwaarden;
3. een afschrift van het besluit te zenden aan de indieners van de zienswijze.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging boerenbruiloft in Son en Breugel.
De burgemeester, wethouder Starmans en de gemeente-secretaris wonen de
boerenbruiloften bij.
Datum/tijd: 24 februari, 13.30 uur Locatie: gemeentehuis Son en Breugel

2. Uitnodiging Dies Natalis.
Het college woont de 53e Dies Natalis van de TU/e niet bij.
Datum/tijd: vrijdag 24 april, 15.30 uur Locatie: Paterskerk Eindhoven