Besluitenlijst burgemeester en wethouders 3 maart 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 3 maart 2009

 

 

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 februari 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Raadsvergadering d.d. 5 maart 2009.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsagenda van 5 maart 2009 zijn geagendeerd.

 

3.   Calamiteitenafrit A50.

Het college besluit een brief, gericht aan het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, te versturen met daarin het verzoek verwoord een bestaande tijdelijke afrit voor werkverkeer voor de toekomst te handhaven als calamiteitenafrit voor de brandweer.

 

4.   Bezwaarschrift tegen vastgestelde FPU-vergoeding.

Het college besluit in te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en verklaart een bezwaarschrift ongegrond.

 

 

Portefeuille M.C. Starmans

 

1.   Financiële middelen t.b.v. onderhoud gemeentelijke gebouwen 2009.

Het college stemt in met de voorgestelde dekking ten behoeve van het reguliere onderhoud van een aantal gemeentelijke gebouwen (en met het nagenoeg budgettair neutrale verloop voor de meerjarenbegroting 2009-2012).

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Enquete recreatie en toerisme.

Het college neemt kennis van de enquête recreatie en toerisme.

Het veldonderzoek en een analyse zal leiden tot 2 eindproducten, te weten:

  • Onderlegger voor lokaal recreatief en toeristisch beleid;
  • Een kompas voor stichting PRET! om de (nieuwe) koers van de stichting te bepalen.

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Stopverbod Jupiterstraat.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het instellen van het dubbelzijdig stopverbod in de Jupiterstraat;
  2. De kosten van het stopverbod ten laste te brengen van de toereikende begrotingspost “Verkeersbesluiten”;
  3. Klankbordgroep Breugel leeft! op de hoogte te stellen van uw besluit;
  4. Jupiterstraat middels een brief van dit besluit op de hoogte te stellen.

 

2.   Heroverweging naar aanleiding ingediend bezwaar tegen weigering aanvraag bouwvergunning voor Koeienstal Sonniuswijk 7.

Het college neemt kennis van:

  1. het verlenen van de bouwvergunning d.d. 17 februari 2009 voor het oprichten van een varkensstal op het perceel Sonniuswijk 7;
  2. de voorgestelde werkwijze ten aanzien van het verzoek tot bouw van een zoogkoeienstal op het perceel Sonniuswijk 7 (aanvrager zal worden uitgenodigd een nieuwe bouwaanvraag in te dienen voor de bouw van deze koeienstal).

 

3.   Instelling hoger beroep inzake weigering bouwvergunning en vrijstelling aan de H. Veenemanstraat te Son.

Het college besluit om tegen de uitspraak van de rechtbank

’s-Hertogenbosch d.d. 21-01-2009 (gegrondverklaring beroep inzake weigering om bouwvergunning en vrijstelling aan hem te verlenen voor het realiseren van een afgetopt zadeldak op de garage/berging op het perceel Hendrik Veenemanstraat 21 te Son), geen hoger beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State.

 

4.   Stand van zaken huurprijzen Domein HIVA-project (Blok B).

Het college stemt in met een memo aan de leden van de commissie grondgebiedzaken.

 

5.   Brief betreffende natuurcompensatie.

Het college stelt de antwoorden op de vragen van de CDA-fractie inzake natuurcompensatie vast.

 

6.   Brief n.a.v. vragen Dorpsbelang m.b.t. De Bonkelaar.

Het college stelt de antwoorden op vragen van de fractie van Dorpsbelang inzake De Bonkelaar vast.

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging Nationale Boomfeestdag 2009.

Het college woont (in wisselende samenstelling) de nationale boomfeestdag, welke gehouden worden op woensdag 18 en donderdag 19 maart 2009, bij.