Besluitenlijst burgemeester en wethouders 31 maart 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 31 maart 2009

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 24 maart 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Agenda’s Poho’s SRE.

Het college neemt kennis van de agenda’s van de portefeuillehouderoverleggen van de SRE.

 

3.   Wijziging convenant regionale samenwerking stedelijk gebied Eindhoven.

1.   Het college stemt in met het voorstel van de Bestuurscommissie tot wijziging van het  

      Convenant regionale samenwerking stedelijk gebied en legt deze, met een  

      ontwerpraadsvoorstel, ter bespreking voor aan de commissie Algemene Zaken op 13 mei  

      2009;

2.   Het raadsvoorstel wordt ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad tijdens de

      vergadering van 28 mei 2009.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Aanbesteding onderhoud- en beheer openbare verlichting.

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de uitgangspunten van deze nota en:

  1. Het beheer- en onderhoud van de openbare verlichting te gunnen aan Imtech, kosten € 32.600,--;
  2. De begrotingspost reparatie en onderhoud á € 41.000,-- vooralsnog aan te houden en het niet benodigd deel 2009 toe te voegen aan het reservefonds OV;
  3. Het reservefonds van € 165.000 vooralsnog aan te houden totdat meer bekend is over het meerjarenperspectief voor de onderhouds- en vervangingskosten van de OV. Hiervoor wordt aan het college in het najaar 2009 een afzonderlijk advies voorgelegd;
  4. € 41.000 in het meerjarenperspectief 2010-2013 structureel beschikbaar te houden voor vervangen lichtmasten.

2.   Projectopdracht/startnotitie leerplein Breugel.

Het college stemt in met de projectopdracht / startnotitie leerplein Breugel.

 

3.   Overzicht toekenning diverse eenmalige subsidies 2008.

Het college neemt kennis van het “Overzicht toekenning diverse eenmalige subsidies 2008” en brengt dit overzicht ter kennisname van de commissie Burgerzaken.

 

4.   Bezwaarschrift tegen afwijzing subsidie muziekonderwijs.

Het college besluit in te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit het een ingediend bezwaarschrift ongegrond te verklaren. 

 

5.   Sociale Paragraaf in Regionale Agenda SRE.

Het college neemt kennis van de voortgang van de ontwikkeling van de sociale paragraaf in de Regionale Agenda van het SRE, naar een sociaal programma 2010 en stemt in met de verdere uitwerking hiervan.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Projectvoorstel SBC.

Het college stelt het projectplan vast voor de voorbereiding van de aanleg van de sportvelden bij voetbalvereniging SBC in de zomer van 2010. 

 

2.   Wmo krant Son en Breugel.

Het college neemt kennis van de Wmo krant Son en Breugel “Meedoen, een kwestie van samendoen, nu en later!”, welke in week 14 huis-aan-huis wordt verspreid in Son en Breugel.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Bezwaarschrift niet in behandeling nemen aanvraag revisievergunning.

Het college besluit in te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit een bezwaarschrift gegrond te verklaren en neemt de aanvraag om revisievergunning alsnog in behandeling.

 

2.   Bezwaarschrift tegen bouwvergunning, Julianastraat 8.

Het college besluit in te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit de door reclamanten ingediende bezwaarschriften ongegrond te verklaren, met dien verstande dat in de beschikking op bezwaar vermeld wordt dat het gaat om een garage / berging en een bouwwerk ten behoeve van een zwembad in plaats van een vijver.  

 

3.   Bezwaarschrift tegen bouwvergunning Breeakkerstraat 28.

Het college besluit in te stemmen met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit een bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

 

4.   Woningbouw voormalig HIVA-terrein; verzoek tijdelijke bouwweg.

Het college besluit om:

a.      in te stemmen met het verzoek van Kanaaldijk Noord B.V. betreffende het gewijzigd aanleggen van de tijdelijke bouwweg over het perceel Nieuwstraat 79 inclusief de aangegeven condities;

b.      Kanaaldijk Noord B.V. antwoorden conform concept uitgaande brief.

 

5.   Aanvraag bouwvergunning / verzoek om vrijstelling voor de realisering van bouwplan Prodrive.

Het college besluit:

  1. de procedure ex art. 19 lid 2 WRO op te starten en het plan gedurende een periode van 6 weken ter inzage te leggen;
  2. indien er geen zienwijzen worden ingediend, de vrijstelling en reguliere bouwvergunning te verlenen onder door het bouwtoezicht te stellen voorwaarden.