Besluitenlijst burgemeester en wethouders 4 augustus 2009


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 4 augustus 2009

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 juli 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Beoordeling uitgaven 2008 raadsfracties.
Het college neemt kennis van het ontwerp raadsvoorstel “Beoordeling uitgaven 2008 raads-fracties”.

3. Voortgangsrapportage I&A Beleidsplan 2008 – 2012, medio 2009.
Het college neemt kennis van de Bestuursrapportage medio 2009 van het lopende I&A Be-leidsplan 2008 – 2012 en biedt deze ter kennisname van de commissie Algemene Zaken aan.

4. Verbod gelaatsdekkende kleding medewerkers.
Aansluitend op het standpunt van het kabinet besluit het college om gelaatsdekkende kleding binnen de gemeentelijke organisatie te verbieden.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Projectplan aanleg 2 retentievijvers.
Het college stelt het projectplan “aanleg 2 retentievijvers”vast.

2. Bijdrage kosten brandmeldinstallatie Emiliusschool.
Het college besluit € 6.000,00 tegemoet te komen in de kosten voor een brandmeldinstallatie voor de Emiliusschool en deze kosten te dekken uit reserve onderhoud onderwijsgebouwen.

3. Overeenkomst Novec.
Het college besluit een overeenkomst te sluiten met Novec voor het gebruik van een stukje grond in de bossen, nabij hoogspanningsmast 149, ten behoeve van het bestaande telecom-opstelpunt.

4. Subsidies 2010.
Het college besluit:
1. de subsidiegrondslagen van de organisaties, die zijn opgenomen in het subsidiebe-leidsplan, worden voor het jaar 2010 met 1 % geïndexeerd, onder voorbehoud van goedkeuring raad;
2. in het kader van de voorbereiding van het subsidiebeleidsplan 2010 worden organisa-ties hierover geïnformeerd.

5. Speciaal onderwijs in Son en Breugel.
Het college neemt kennis van de notitie speciaal onderwijs in Son en Breugel en legt deze ter kennisname voor aan de commissie BZ.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Realisering visie Kerkplein.
Het college stelt een brief aan het bestuur van Sint Petrus Banden vast, over de samenwer-king bij de realisering van de visie op het Kerkplein.

2. Reststroken A50.
Het college besluit een tweetal percelen van de huidige Bestseweg niet over te nemen van Rijkswaterstaat maar deze te betrekken in de discussie omtrent de mogelijke overname van de totale weg zoals deze in 2011 (conform eerdere besluitvorming) gevoerd gaat worden.

3. Programma van Eisen aanbesteding indicatiestelling Wmo en Gehandicaptenpar-keerkaart (GPK).
1. Het college neemt kennis van en stemt in met het programma van eisen voor de aan-besteding van het indicatiestellen in het kader van de Wet maatschappelijke onder-steuning (Wmo) en GPK;
2. Het college neemt kennis van het advies van de Adviesraad Wmo met betrekking tot het programma van eisen;
3. Het college legt het programma van eisen met daarbij het advies van de Adviesraad Wmo ter inzage voor de commissie BZ.


Portefeuille J.C.H. Overbeek


1. Vragen offerte archeologische begeleiding Emmery.
Het college besluit kennis te nemen van het schrijven van de heer Emmery en;
1. conform de daartoe gemaakte afspraken offerte te vragen aan de
Past 2 Present en ACVU voor het veilig stellen van het archeologische archief
van de heer Emmery (brieven in concept bijgevoegd);
2. de heer Emmery mededelen, dat het nieuw archeologische gemeentelijke beleid niet
voorziet in de opslag c.q. administratieve ruimte voor archeologische doeleinden.
Tevens hem mededelen dat het pand Wilhelminalaan 11 met ingang van 1 januari 2010
telkens voor 1 jaar aan hem om niet in gebruik wordt gegeven met een opzegtermijn
van 2 maanden.
Wethouder Overbeek wordt betrokken bij offertetraject.
Openbaar: ja

2. Bezwaarschrift bezwaarmaker.
Het college besluit het bezwaarschrift van een bezwaarmaker, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond te verklaren.

3. ISV 2 gelden.
Het college neemt kennis van de stand van zaken inzake de ISV 2 budgetten en de verdere afwikkeling daarvan.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging KinderVakantieSpelweek Son.
De gezamenlijke afsluiting in ’t bos tussen Dutmella en ’t Harde Ven op 27 aug. 12.30 uur wordt bijgewoond door wethouder Overbeek en de afsluitende gezinsspeelmarkt bij De Son-newijzer op 27 aug. 19.00-21.00 uur wordt bijgewoond door wethouder Verschelling.