Besluitenlijst burgemeester en wethouders 5 augustus 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 5 augustus 2008


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 juli 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Vergaderschema raads- en commissievergaderingen 2009.
Het college stemt in met het ontwerp-vergaderschema 2009 en legt dit voor aan de commissie algemene zaken.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Stand van zaken huisvesting Statushouders-Generaal Pardonners.
Het college neemt kennis van de mededeling van het SRE dat de huisvesting van Statushouders en Generaal Pardonners in de gemeente Son en Breugel volledig is gerealiseerd.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Actualisatie mandatenlijst.
Het college en de burgemeester (ieder voorzover het de eigen bevoegdheden betreft) mandateert, geheel volgens artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht de directie voor de onderwerpen zoals genoemd in de voorgelegde andatenlijst.
De mandaatgever staat de directie toe de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid aan anderen op te dragen, dit geheel conform artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht. De mandaatgever staat hiernaast ook toe dat directieleden en ook afdelingshoofden elkaar (volledig) kunnen vervangen.

2. Verkoop gronden aan Domein t.b.v. Sonniuspark.
Het college besluit de voorgestelde kavels vóór het bouwrijp maken en tegen de overeenge-komen prijs, te verkopen aan Woonmaatschappij Domein. Het betreft totaal 15.492 m2 be-doeld voor sociale huurwoningen.
De overige kavels uit het betreffende bestemmingsplandeel bedoeld voor koopwoningen, zullen op een later tijdstip, aan te geven door Domein, en tegen de overeengekomen prijs voor gronden t.b.v. sociale koop dan wel vrije sector worden verkocht. Verkoop zal echter niet eerder plaatsvinden dan nadat door Domein een overeenkomst (bv hoofdlijnenakkoord) is getekend.

3. Beslissing op bezwaar tegen herindicatie.
Het college stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit een bezwaar tegen een herindicatie ongegrond te verklaren.

4. Intrekking verordeningen.
Het college stemt in met bijgevoegd ontwerpraadsvoorstel tot intrekking van een zestal verordeningen die niet meer toegepast worden.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Planschadevergoedingsverzoek Brouwerskampweg.
Het college besluit om de planschadeclaim van een bewoner aan de Brouwerskampweg te Son, in verband met het inwerking treden van bestemmingsplan “Buitengebied 1999”, ter advisering voor te leggen aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ).

2. Beslissing op bezwaar tegen bouwvergunning.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften en besluit een bezwaarschrift gericht tegen een bouwvergunning aan de Scheldelaan ongegrond te verklaren.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Ontmoetingsdag Europa 2008
Het college woont de Ontmoetingsdag Europa 2008 niet bij.

Datum/tijd: zaterdagmiddag 20 september 2008, vanaf 14.00 uur
Locatie: Molenstraat 17a Diessen


_______________________________________________________________________