Besluitenlijst burgemeester en wethouders 5 juni 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 5 juni 2008

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 mei 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst, na ondervermelde wijziging, vast overeenkomstig de concepten.
MS5,: Bestuurlijk omzetting van PlatOO van Openbare rechtspersoon naar Stichting Samenwerkingsbestuur. Punt 2: Het college brengt het raadsvoorstel ter besluitvorming in bij de gemeenteraad (vergadering van 28 augustus 2008 i.p.v. 3 juli 2008).

2. Integriteit rioleringsbranche.
Het college neemt kennis van de kwestie ‘integriteit rioleringsbranche’ en besluit, op basis van de nu bekende informatie, dat deze geen aanleiding geeft om de kwestie verder in behandeling te nemen.

3. Commissie-agenda’s juni 2008.
Het college bespreekt de agenda’s van de commissievergadering van juni 2008.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Voortgang glasvezelinitiatief.
Het college:
• neemt kennis van de ontwikkelingen rondom het glasvezelinitiatief van KPN en Reggefiber in onze gemeente;
• stemt in met het toezenden van een informatief memo aan commissieleden Algemene Zaken.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Intentieverklaring Klimaatbeleid
.
Het college besluit om de intentieverklaring klimaatbeleid gemeente Son en Breugel te onder-tekenen.

2. Planschade bezwaar B. Hoes.
Het college neemt kennis van en stemt in met het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, waarin de gemeenteraad wordt geadviseerd om het bezwaar tegen het plan-schadebesluit nietontvankelijk te verklaren en legt dit advies voor aan de gemeenteraad.

3. Offerte Procap Sonniuspark projectleiding.
Het college besluit om strategische overwegingen af te wijken van het inkoopbeleid en met Procap een contract aan te gaan voor de inhuur van Eric-Jan de Haan als algemeen projectleider voor Sonniuspark.

4. Illegaal geplaatste containers aan de Taylorstraat 1c.
Het college besluit voor de duur van maximaal 3 jaar niet-handhavend op te treden tegen de twee illegaal geplaatste containers met overkapping op het perceel Taylorstraat 1c. Na die termijn wordt de situatie heroverwogen. Belanghebbenden worden schriftelijk geïnformeerd.

5. Raamovereenkomst Ladder van het SRE.
Het college stemt in met de Ladder van SRE (raamcontract) voor de duur van 4 jaar voor de volgende 4 productgroepen:
- geluid en lucht
- bodem, grond en bouwstoffen
- vergunningverlening Wet milieubeheer
- toezicht en handhaving

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging 25-jarig bestaan REDE.

De burgemeester en de secretaris wonen het 25 jarig bestaan van de NV REDE op 1 oktober a.s. bij.

2. Uitnodiging SBC.
De burgemeester, wethouder Verschelling en wethouder Overbeek wonen de receptie ter ere van het behalen van het kampioenschap in de 3 klasse D van SBC op 28 juni a.s. bij.

3. Uitnodiging lunchbijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt.
Het college is verhinderd de lunchbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt op 10 juni 2008 bij te wonen.