Besluitenlijst burgemeester en wethouders 7 april 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 7 april 2009

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 31 maart 2009.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Agenda AB-vergadering Industrieschap Ekkersrijt 8 april 2009.

Het college neemt kennis van de agenda van de AB-vergadering van woensdag 8 april 2009.

 

3.   Meldingen giften en geschenken op grond integriteitsregeling.

Het college neemt de meldingen 2008 op grond van de integriteitsregeling voor kennisgeving aan en legt deze vertrouwelijk ter inzage voor de commissie algemene zaken (bij de commissiegriffier).

 
 
 Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Programmabegroting 2010 SRE.

Het college neemt kennis van de programmabegroting 2010 van het SRE en de gemeentelijke reactie. Daarnaast stemt college in om verhoging voorgestelde gemeentelijke bijdrage voor de helft op te nemen binnen de eigen meerjarenbegroting (gebaseerd op aanpassing inflatiecijfers). De schriftelijke reactie van de gemeente wordt ter instemming voorgelegd aan commissie AZ van 13 mei aanstaande.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Planschadevergoeding A50.

Het college besluit om een tweetal ingekomen planschadeclaims, ter advisering voor te leggen aan de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken en de verzoekers dienovereenkomstig berichten.

 

2.   Vervallen verklaring Wvg Sonniuspark.

Burgemeester & wethouders besluiten, op grond van artikel 8 Wvg,

  1. tot intrekking van de aanwijzingen van gronden in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) zoals genoemd op bijbehorende perceelslijst, zoals deze bij ons besluit van 17 augustus 2004, bij raadsbesluiten van 22 december 2004, en 20 december 2006, ons besluit van 11 september 2007 en raadsbesluit van 31 januari 2008 zijn aangewezen als gronden waarop het voorkeursrecht (artikel 10-24, 26 en 27 Wvg) van toepassing is;
  2. De raad te informeren over ons besluit;
  3. Eigenaren en rechthebbenden op een beperkt recht bij aangetekend schrijven te informeren over dit besluit;
  4. Dit besluit te voegen bij de ter inzage liggende stukken, te laten inschrijven in de openbare registers van het Kadaster c.q. aan te bieden via de landelijke voorziening WKPB.

 

3.   Verslag stuurgroep Sonniuspark 5-3-2009.

Het college neemt kennis van het verslag van de formele stuurgroep Sonniuspark van

5-3-2009.

 

4.   Verslag commissie GZ 30 maart 2009.

Het college neemt kennis van de actiepunten en toezeggingen van de commissie GZ van

30 maart 2009.

 

5.   Vrijstellingsprocedure Bouwplan Meubelplein.

Het college besluit:

  1. de door Donjon Woonburcht ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren;
  2. in hetgeen door appellant in de zienswijze naar voren wordt gebracht geen aanleiding te zien de procedure tot het verlenen van vrijstelling niet door te zetten;
  3. appellant hierover schriftelijk te informeren;
  4. wethouder Overbeek te mandateren om de benodigde verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zodra een aangepaste ruimtelijke onderbouwing beschikbaar is.

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging expositie Coby Bloemsma.

De gemeentesecretaris woont de opening van de expositie van Coby Bloemsma bij.

 

Datum/tijd: 18 april 2009, 14.00 - 16.00 uur

Locatie: gemeentehuis Son en Breugel

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------