Besluitenlijst burgemeester en wethouders 7 juli 2009

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 7 juli 2009

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 juni 2009.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Benoemen leden Rekenkamercommissie.
Het college neemt kennis van het raadsvoorstel tot (her)benoeming van de leden van de Rekenkamercommissie “De Groene Rand”.

3. Opkomsttijden brandweer.
1. Het college neemt kennis van de opkomsttijden van de brandweer;
2. Het college neemt kennis van de maatregelen die genomen gaan worden om de registratie te verbeteren. Daarnaast verzoekt het college een plan van aanpak voor verbetering van de opkomsttijden op te stellen;
3. Het college besluit om de commissie AZ te informeren over de opkomsttijden en de verbeteracties.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Adviezen van de commissie burgerzaken 30 juni 2009.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie.

2. Dakrenovatie + duurzame energie Emiliusschool.
Het college besluit om:
1. In afwijking van het aanbestedingsbeleid de dakrenovatie en het aanbrengen van het Energydak rechtstreeks te gunnen aan Oranjedak uit Best;
2. Het behaalde aanbestedingsvoordeel (gedeeltelijk) in te zetten als financiering van het Energydak:
(het krediet bedraagt € 476.000,00. De dakrenovatie is aanbesteed voor (ruim) € 412.000,00. Van het aanbestedingsvoordeel (ad € 64.000,00) zet de gemeente € 28.000,00 in voor het energydak. De Emiliusschool betaalt (€ 78.000,00 -/- € 28.000,00) € 50.000,00 voor dat dak).
3. Bij voorgaande besluitvorming is er door het college vanuit gegaan dat door de Emiliusschool voor 1 oktober een brandmeldinstallatie die voldoet aan de eisen van de brandweer, is aangebracht;
4. De raad schriftelijk te informeren.
3. Terugtrekking van de IJsselsteden Beheersgroep uit de aanbesteding leerlingenvervoer.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de terugtrekking van IJsselsteden Beheersgroep uit de aanbesteding leerlingenvervoer en dit besluit te respecteren;
2. De uitvoering van het leerlingenvervoer per schooljaar 2009-2010 voorlopig te gunnen aan De Vier Gewesten, voor een periode van 3 jaar met de mogelijkheid van tweemaal een verlenging van een jaar, en daarbij uit te gaan van een verkorte bezwaarperiode (7 dagen) voor de overige aanbieders;
3. Af te zien van kostenverhaal op IJsselsteden Beheersgroep;
4. Het onderzoek naar DVG en Connexxion voort te zetten;
5. Het voorgaande te communiceren aan ouders, raad, pers en andere aanbieders.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Wijzigingsplan Parkeerterrein Sportpark Gentiaan.
Het college besluit:
a). Het wijzigingsplan “Parkeerterrein Sportpark Gentiaan” vast te stellen;
b). Het wijzigingsplan ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord- Brabant te zenden.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Ontwerp uitwerkingsplan Sonniuspark.
Het college besluit om:
a. de procedure ex artikel 3.6 lid 5 Wro tot het uitwerken van de bestemming “Woongebied – Uit te werken” van het bestemmingsplan “Sonniuspark” op te starten;
b. gelet op het bepaalde in artikel 21 van het bestemmingsplan “Sonniuspark en ex artikel 3.6 lid 5 Wro juncto Afdeling 3:4 Awb het ontwerp “Uitwerkingsplan Sonniuspark” voor de duur van zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.

2. Actiepunten Commissie GZ van 29 juni 2009.
Het college neemt kennis van de actiepunten en toezeggingen uit de commissie GZ van 29 juni jl..

3. Collegevoorstel inzameling kunststof verpakkingsafval.
Het college besluit om per 1 november 2009 te starten met het huis-aan-huis inzamelen van kunststof verpakkingsafval en de opdracht te gunnen aan de huidige inzamelaar
Van Gansewinkel. De gunning geldt gelet op het bestaande inzamelcontract met
Van Gansewinkel voor de periode tot en met 31 december 2010, waarbij het contract eenzijdig door de gemeente kan worden verlengd voor de duur van 1 kalenderjaar.