Besluitenlijst burgemeester en wethouders 7 oktober 2008

 

Openbare Besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 7 oktober 2008

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 september 2008.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Nieuwkomersavond nieuwe stijl.

Het college besluit vast te houden aan een te houden nieuwkomersavond in november a.s. Aangepast (meer basic) concept akkoord.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Gladheidbestrijding.

Het college besluit:

1.  de beleidsnotitie gladheidbestrijding Gemeente Son en Breugel vast  te stellen;

2.   medio strooiseizoen 2008 – 2009 over te gaan tot nat zoutstrooien, kosten aanschaf 

      materieel plm. € 105.000,--. Deze kosten worden gedekt door het krediet van 2008  

      (€ 48.000,--) en het krediet van 2009 (€ 67.000,--).

 

2.   Vaststelling ontwerp-subsidiebeleidsplan (vervolgvoorstel).

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Subsidiebeleidsplan 2009 (SBP) en meer specifiek met de volgende wijzigingen ten opzichte van het SBP 2008 en de volgende bijzonderheden:

1.      Een verzoek dat ná 1 juli wordt ingediend wordt alleen in behandeling genomen wanneer de betreffende organisatie een deugdelijke motivering geeft voor de termijnoverschrijding, dit ter beoordeling van B&W.

2.      Ondanks termijnoverschrijding wordt Tennisvereniging Son en Breugel in het SBP 2009 opgenomen.

3.      De beleidsregel dat in incidentele gevallen een eenmalige subsidie meer kan bedragen dan de vastgestelde maximale bijdrage wordt geschrapt.

4.      De beleidsregels voor de toekenning van een subsidie voor sportprijzen worden vereenvoudigd.

5.      De bepalingen in de Subsidieverordening Welzijn en de beleidsregels voor de toekenning van eenmalige subsidies worden toegepast op alle eenmalige subsidies.

6.      Aan het budget voor de eenmalige subsidies worden de volgende budgetten toegevoegd: jeugdactiviteiten, activiteiten voor ouderen, jubileumsubsidies, stageplaatsen voor jeugd- en jongerenwerk, integratie doelgroepen en muziekonderwijs (gezamenlijke uitvoeringen).

7.      Muziek-, zang- en toneelverenigingen komen in aanmerking voor subsidie wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

            De activiteiten zijn hoofdzakelijk gericht op Son en Breugel;

            De vereniging telt tenminste 15 leden;

            Tenminste 50% van de leden is woonachtig in Son en Breugel.

 

 

8.      De budgetten van de BWI, de Basisbibliotheek en Maatschappelijk Werk Dommelregio worden verhoogd met de afgesproken index en overeenkomstig de overige gemaakte afspraken en de subsidie van het Vestzaktheater wordt verhoogd met een bijdrage voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

9.      Het budget voor Zuidzorg voor 2009 en volgende jaren wordt gebaseerd op de subsidie 2008 plus de index die nodig is om het huidige takenpakket te kunnen blijven uitvoeren.

10. Ten aanzien van adviesorganen en organen voor belangenbehartiging wordt het volgende beleid gevoerd:

            De subsidie aan adviesraden (Adviesraad Wmo en Clip) vormt geen onderdeel van het SBP 2009;

            De subsidie aan de belangenbehartigers (de Seniorenraad en Platvorm Gehandicaptenbeleid) wordt opgenomen in het SBP 2009 en is een ondersteuningssubsidie;

            De subsidie aan de Seniorenraad is gelijk aan de subsidie aan de Stichting Platform Gehandicaptenbeleid.

11. De onderstaande subsidieverzoeken worden afgewezen:

            De Sonse Solex Sociëteit;

            De Modelvliegclub Son en Breugel.

12. De onderstaande nieuwe subsidieverzoeken worden opgenomen in het SBP en hieraan worden de volgende subsidies toegekend:

a. De Zonnebloem: een waarderingssubsidie van € 796,-;

b. Stichting Atelierroute: een waarderingssubsidie van € 265,-

      c. Schaakvereniging Son en Breugel: een doelgroepensubsidie van € 955,-

Verder neemt het college de volgende besluiten:

            De ontwikkelingen rondom Pret en het JPP worden voor kennisgeving aangenomen;

            Het tekort in de dekking van het SBP ad € 812,- wordt opgenomen in de eerste Marap 2009.

 

3.   Evaluatie Stichting Parkmanagement Ekkersrijt.

Het college van burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met de uitgangspunten van deze notitie, te weten:

 1. In te stemmen met de continuering van en deelname in de Stichting Parkmanagement Ekkersrijt;
 2. Op basis van de meest recente aanbestedingsresultaten en de oorspronkelijke uitgangspunten bij de overdracht in 2000 het budget voor 2009 vast te stellen op           € 296.000,00. Elk jaar zal de gemeentelijke bijdrage worden geïndexeerd op basis van CPI alle huishoudens;
 3. In overleg met gemeente zal bekeken worden op welke wijze reclame-uitbreiding op Ekkersrijt op passende wijze kan worden verwezenlijkt. De reclame-inkomsten tot € 25.000,00 komen volledig toe aan SPE. Reclame inkomsten boven € 25.000,00 worden obv 50% gelijkelijk verdeeld tussen SPE en de gemeente;
 4. In overleg met SPE bezien op welke gebieden de dienst- en of

            vergunningverlening kan worden geoptimaliseerd;

      5.   Dit voorstel ter inzage leggen voor de commissieleden AZ.

 

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Startnotitie A2 ’s-Hertogenbosch – Eindhoven.

Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de Startnotitie A2 ’s-Hertogenbosch – Eindhoven;
 2. tot het versturen van een inspraakreactie.

 

2.   Uitspraak Rechtbank ’s-Hertogenbosch betreffende bouwaanvraag

Sonniuswijk 7.

 1. het college neemt kennis van de uitspraak van de rechtbank;
 2. het college besluit de gemaakte proceskosten en het griffierecht aan de betrokkenen te vergoeden;
 3. het college neemt kennis van het advies van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen;
 4. het college neemt kennis van de rapportage in deze adviesnota;
 5. het college besluit de gevraagde vergunning te weigeren wegens strijd met het bestemmingsplan en het reconstructieplan.

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging opening vernieuwde Antoon van de Venstraat.

Wethouder Starmans verricht op 23 november a.s. de (her)opening van de vernieuwde

Antoon van de Venstraat. Bewoners van de straat willen de straat officieel openen met een buurtbarbecue.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------