Besluitenlijst burgemeester en wethouders 8 april 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 8 april 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 april 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Verkiezingsuitslag Ondernemingsraad.
Het college neemt kennis van de verkiezingsuitslag van de Ondernemingsraad Son en Breu-gel, van de op 19 maart 2008 gehouden verkiezingen wegens het aflopen van de zittingstermijn.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Intrekking inspraakverordening clientenparticipatie gehandicaptenbeleid
.
Het college stemt in met het ontwerp-raadsvoorstel betreffende de intrekking van de In-spraakverordening cliëntenparticipatie gehandicaptenbeleid.

2. Adviezen van de commissie burgerzaken 1 april 2008.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

3. Kermis 2008.
1. Het college stemt in met de voorgestelde opstelling van de kermis die zal plaatsvinden
van 13 t/m 17 juni 2008;
2. Het college gaat akkoord met de voor de kermis noodzakelijk verkeersmaatregelen.

4. Gebruik pand Houtens 4.
Het college van burgemeester en wethouders besluit om het gebruik van het pand Houtens 11 door Stichting Mensen voor Mensen met een half jaar te verlengen. De geraamde energie- en onderhoudskosten voor de periode 01-07-2008 tot 31-12-2008 ad € 600,00 komen voor rekening van de Stichting.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Initiatief mevrouw van Uden over leefbaarheid Breugel.
Het college bedankt mevrouw van Uden voor haar initiatief om Breugelnaren actief op te roepen om suggesties en ideeën aan te dragen over de leefbaarheid van Breugel. Het college gaat akkoord met de afdoening daarvan zoals verwoord in de actielijst en knelpuntenlijst.

2. Voortgangsrapportage leefbaarheidsplan Breugel.
Het college neemt kennis van voortgang rondom het leefbaarheidsplan Breugel en informeert de raadsleden via een memo.

3. ESF-subsidie Zonhove.
Het college neemt kennis van de herziene beschikking subsidieverlening ministerie SZW alsmede van de met Zonhove gemaakte afspraken.

4. Dividend BNG 2007.
Het college neemt kennis van het resultaat van de Bank Nederlandse Gemeenten over 2007 alsmede van de daaruit voor de gemeente voortvloeiende dividenduitkering.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Commissie GZ van 31 maart 2008.
Het college heeft kennis genomen van de actiepunten en toezeggingen van de commissie GZ d.d. 31-03-2008.

2. Geluidsoverlast.
Het College besluit om K&M Akoestisch adviseurs opdracht te verlenen voor het uitvoeren van een akoestisch onderzoek Rijksweg A50.

3. Verweerschrift bezwaarschriften planschade A50 tweede tranche.
Het college besluit: kennis te nemen van en in te stemmen met het bijgaande verweerschrift ter zake van de door 18 reclamanten ingediende bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeenteraad van 19 december 2007 inzake de tweede tranche van 55 verzoeken om vergoeding van planschade als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening verband houdende met de nieuwe planologische regimes die de aanleg van de nieuwe Rijksweg A 50, de verlengde Gentiaanlaan en alle daarbij behorende voorzieningen, in de gemeente Son en Breugel mogelijk maakten.

4. Straatnaamgeving Sonniuspark.
Het college besluit te kiezen voor de straatnamen in Sonniuspark met het thema ‘vriendelijke insecten’ .


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging PVGE.
Het college woont het symposium ‘Samen actie, samen sterk’, t.b.v. het 60-jarig jubileum van de Philips Vereniging van Gepensioneerden Eindhoven e.o. op vrijdag 25 april 2008 niet bij.

2. Uitnodiging afscheidsreceptie wethouders Valkenswaard.
Het college woont de afscheidsreceptie van de wethouders Wijnen, Van Hedel en Buiter van de gemeente Valkenswaard op vrijdag 11 april 2008 niet bij.

3. Uitnodiging Expertmeetings “Bestuurskracht’/VNG.
De burgemeester en de secretaris wonen de Expertmeeting ‘Bestuurskracht’/voorbeelden uit de gemeentelijke praktijk op 17 april bij.

Datum/tijd: donderdag 17 april, 16.00 – 20.15 uur
Locatie: Regardz, Kennedyplein 1-5 te Eindhoven