Besluitenlijst burgemeester en wethouders 8 juli 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders

van Son en Breugel

d.d. 8 juli 2008

 

 

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 1 juli 2008.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de

concepten.

 

2.   Voortgangsrapportage jaarplan 2008 van de brandweer.

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage jaarplan 2008 van de brandweer.

 

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Eenmalige subsidie Sincère.

Het college besluit om overeenkomstig het beleid dat tot nu toe is gevoerd ten aanzien van de verlening van eenmalige subsidies, aan koor Sincère een eenmalige subsidie toe te kennen van € 1.000,--.

 

2.   Adviezen van de commissie burgerzaken 1 juli 2008.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

 

3.   Leerplein Sonniuspark.

 1. Het college neemt met instemming kennis van het rapport "programma   

      van eisen leerplein Sonniuspark gemeente Son en Breugel".

 1. Het college stemt in met het voorstel om de resultaten van dit rapport te betrekken in een nadere bouwkundige uitwerking (vlekkenplannen) waarbij naast de eisen van de scholen tevens rekening wordt gehouden met eisen t.a.v. planologische inpassing, financiële haalbaarheid / optimalisatie en ruimtegebruik; de uitvoering van de opdracht wordt gemandateerd aan de projectdirecteur Sonniuspark;

      3. Het bedrag komt ten laste van het budget 2008 groeipad onderwijs.

 

4.   Ondertekening convenant "Zorg voor Jeugd".

Het college besluit

 1. Kennis te nemen van het convenant 'Zorg voor Jeugd';
 2. Mandaat te verlenen aan wethouder M. Starmans-Gelijns voor het, namens het college van de gemeente Son en Breugel, ondertekenen van het convenant;
 3. Het ondertekende convenant ter inzage te leggen voor de commissie burgerzaken.

 

5.   Regionale invoering Elektronisch Kinddossier (EKD).

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de regionale invoering van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) in de jeugdgezondheidszorg in de loop van 2008 overeenkomstig het daarvoor, door de samenwerkende organisaties in de JGZ, ontwikkelde plan van aanpak;
 2. Een deel van de kosten EKD te dekken uit het bedrag zoals opgenomen in de meerjarenbegroting 2008 - 2011.;
 3. De tekorten voor de invoering van het EKD met ingang van 2008 vooralsnog structureel ten laste te brengen van de Brede Doeluitkering (BDU) 'Centrum voor Jeugd en Gezin'(CJG).

 

6.   Goaltjes op speelveld Vogezenlaan.

Het college neemt het besluit van 19 februari 2008 in heroverweging en prevaleert het speelgenot van de kinderen boven de argumenten van de omwonenden en besluit over te gaan tot het plaatsen van kleine goaltjes (geen wedstrijd doelen) op het grasveld aan de Vogezenlaan. De omwonenden zijn geïnformeerd.

 

 

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Inrichting terrassen.

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de uitgangspunten van dit voorstel en de betreffende exploitanten schriftelijk informeren;
 2. alle overige exploitanthouders nogmaals informeren over de notitie terrassenbeleid en hen expliciet meedelen dat als het terras anders wordt ingericht dan in het terrassenbeleid is aangegeven hiervoor toestemming nodig is van de gemeente.

 

 

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Vrijstelling art. 19, lid 1 WRO en bouwvergunning bouwplan Blok B (1e planfase)

      HIVA.

Het college besluit om met toepassing van artikel 19, lid 1 WRO vrijstelling te verlenen en bouwvergunning 1e fase te verlenen t.b.v. de realisering van de bouwplannen Blok B (1e planfase) en 300 m2 zorgplint/algemene ruimte (inclusief ondergrondse en bovengrondse parkeervoorzieningen) op het voormalige HIVA-terrein, perceel plaatselijk bekend Kanaaldijk Noord ongenummerd. Het college verzendt een afschrift van het besluit aan de indieners van de zienswijzen, de raadsleden en Gedeputeerde Staten.

 

2.   Verkeersbesluiten Ruysdaelstraat.

Het college besluit verkeersbesluiten vast te stellen voor:

 1. het instellen van eenrichtingsverkeer in de Ruysdaelstraat;
 2. het aanwijzen van een taxistandplaats in de Ruysdaelstraat ter hoogte van nummer 2, van maandag t/m vrijdag van 15.15 tot 15.45 uur;
 3. het aanwijzen van twee taxistandplaatsen in de Zandstraat ter hoogte van nummer 35, van maandag t/m vrijdag van 15.00 tot 15.30 uur.