Besluitenlijst burgemeester en wethouders 9 december 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 9 december 2008

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 december 2008.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Bespreking vergadering BSGE van 11 december 2008.
Het college bespreekt de agenda en bijbehorende stukken voor de vergadering van de Be-stuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE) welke wordt gehouden op 11 decem-ber 2008.

3. Gunning schoonmaakonderhoud aan WSD.
Het college besluit het schoonmaakonderhoud per 1 januari 2009 gezamenlijk met de gemeente Nuenen te gunnen aan de WSD. Het betreft hier het schoonmaakonderhoud voor het gemeentehuis, locatie Europalaan en de gemeentewerf.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Gezamenlijke aanbesteding beheer OV.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
a. in samenwerking met Nuenen en Bizob het beheer en onderhoud van de openbare verlichting aan te besteden;
b. dat gekozen wordt voor een volledig ontzorgpakket.

2. Adviezen van de commissie burgerzaken 2 december 2008.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Raadsvoorstel shortlist golfbaan.
Het college stemt in met het ontwerp raadsvoorstel inzake de shortlist alternatievenonderzoek locaties golfbaan in Son en Breugel, waarin het college gemotiveerd de voorkeur uitspreekt voor verdere ontwikkeling van de golfbaan in Bosgebied west.

2. Pendeldienst de Vloed.
Het college neemt kennis van de afspraak die met ABC-Taxi is gemaakt om een pendeldienst uit te voeren tussen de tijdelijke locatie van de Vloed en het centrum van Son.


3. Afronding grondtransacties A50.
College besluit tot verkoop van reststroken t.b.v. ondergrond verzorgingsplaats “Sonse Heide” tegen € 20,-- per m2.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Eindmelding Sanering Wegverkeerslawaai.
Het College besluit om de eindmelding in het kader van de sanering Wegverkeerslawaai te ondertekenen, waarmee de definitieve lijst van de te saneren woningen (A-lijst) wordt voor-gelegd aan het Rijk.

2. Vaststelling vrijstellingsbesluit SIR en Domein.
Het college besluit:
1. Het ontwerp vrijstellingsbesluit ex artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve van 16 SIR-55 seniorenwoningen aan de Bijenlaan te Son en Breugel (Sonniuspark), dat ter inzage heeft gelegen van 24 september 2008 tot en met 4 november 2008, vast te stellen en het vrijstellingsbesluit te nemen;
2. Het ontwerp vrijstellingsbesluit ex artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve sociale en vrije sector woningen (maximaal 30 appartementen in gebied A, 123 woningen in gebied B, 103 woningen in gebeid C en maximaal 49 woningen en/of appartementen in blok D in het Sonniuspark te Son en Breugel, dat ter inzage heeft
gelegen van 24 september 2008 tot en met 4 november 2008, vast te stellen en het vrijstellingsbesluit te nemen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging afscheidsreceptie Letty Demmers/burgemeester gemeente Best.
De burgemeester, wethouder Overbeek en de secretaris wonen de afscheidsreceptie van burgemeester Letty Demmers, gemeente Best, bij.
Burgemeester Hans Gaillard spreekt mevr. Demmers toe.

Datum/tijd: maandag 22 december, 16.00 uur
Locatie: gemeentehuis Best, Raadhuisplein 1 Best