Besluitenlijst burgemeester en wethouders 9 september 2008

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 9 september 2008

BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.   Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 2 september 2008.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Besluitvorming commissie AZ 03-09-08.

Het college neemt kennis van het besluitvormingsproces (en gedane toezeggingen) commissie Algemene Zaken 03-09-2008.

 

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Verordeningen en beleidsregels Wwb.

Het college besluit om:

1)      De Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2008 door de gemeenteraad van 30 oktober a.s. vast te laten stellen;

2)      De Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2008 in werking laten treden op 1 november 2008 onder gelijktijdige intrekking van de Maatregelenverordening Wet werk en bijstand 2006 Son en Breugel zoals vastgesteld op 27 april 2006;

3)      De Verordening terugvordering en krediethypotheek (17 juni 2004) en Verordening Verhaal WWB (17 juni 2004) op 30 oktober aanstaande door de gemeenteraad per 1 november 2008 in te laten trekken;

4)      De beleidsregels Terugvordering en verhaal 2008 en Krediethypotheek 2008 vast te stellen en in werking laten treden per 1-11-2008.

 

2.   Adviezen van de commissie burgerzaken 2 september 2008.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

 

 Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Meerjarenbegroting 2009-2012.

Het college stemt in met het concept meerjarenbegroting 2009-2012 en mandateert wethouder Verschelling voor de laatste tekstmutaties.

   

Portefeuille J.C.H. Overbeek

  

1.   Principeverzoek bestemmingswijziging Van den Elsenstraat.

Het college besluit de gevraagde medewerking thans niet te verlenen in verband met milieuhygiënische belemmeringen en het niet kunnen voldoen aan de bestemmingsplanvoorschriften, edoch het verzoek voor zover passend in de gebiedsvisie voor het kernrandgebied ten zuiden van de kern van Breugel, mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

 

2.   Wet geurhinder en veehouderij, Gebiedsvisie en Verordening (Geurbeleid).

Het College besluit om:

-          In te stemmen met het ontwerp raadsvoorstel Gebiedsvisie en verordening, Wet geurhinder en veehouderij (het Geurbeleid);

-          In te stemmen met de zienswijzennotitie.

 

3.   Planschade A50 3e tranche, definitief raadsbesluit.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met ontwerpvoorstel inzake planschade A50, derde tranche betreffende
    • Muizenberg 3, A.C.H. Kuijpers;
    • Ardennenlaan 12, A.B. van Rijssen;
    • Juralaan 8, G.A.M. Salimans;
    • Sonseweg 19 te Sint-Oedenrode, P.J.J. van de Weideven.
  2.  Dit punt te agenderen voor de vergadering van de commissie GZ van 6 oktober 2008 en de openbare gemeenteraadsvergadering van 30 oktober 2008.

4.   Commissies Grondgebiedzaken van 18/8/08 en 01/09/08.

Het college heeft kennisgenomen van de actiepunten en toezeggingen van de commissies GZ van 18/8/08 en 1/9/08.

 

5.   Planologische medewerking verlenen bouwinitiatief fysiotherapeuten Vondelstraat.

Besluiten in principe medewerking te verlenen aan het bouwinitiatief d.m.v. een partiele bestemmingsplanherziening en t.z.t., bij de algehele bestemmingsplanherziening Kom Son en Breugel, aan het perceel een positieve bestemming te geven.

 

Ingekomen stukken

 

1.   Uitnodiging BZK Overhedendagen.

 

Het college woont de BZK Overhedendagen welke gehouden worden op 7, 9 en 16 oktober 2008, niet bij.