Besluitenlijst B&W 11 september 2012

BESLUITEN:


Portefeuille: burgemeester
 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 september 2012.


Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


2. Adviezen commissie algemene zaken 5 september 2012.


Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie algemene zaken d.d. 5 september 2012.


3. Raadsvoorstel en Rapportage Dommelvallei


Het college heeft nog een aantal opmerkingen bij de stukken en zal die inbrengen in het overleg met de colleges van Nuenen en Geldrop-Mierlo. Indien daarvoor in de stuurgroep overeenstemming wordt bereikt, wordt het raadsvoorstel geacht te zijn vastgesteld.


Portefeuille: R. Visser


1. Regeling sociale begeleiding Deeltaxi.


Het college neemt de volgende besluiten ten aanzien van de sociale begeleiding van de klanten van de Deeltaxi:

 1. Voortzetting voor onbepaalde tijd van de tijdelijke regeling sociale begeleiding waarbij iedere klant van de Deeltaxi een sociaal begeleider mag meenemen tegen een tarief van € 1,50 per zone (plus opstaptarief);
 2. Zonhove krijgt onder nadere voorwaarden voor een proefperiode van 3 maanden de beschikking over 2 pasjes sociale begeleiding;
   
 3. Het college stemt in met de reactie op het advies van de Adviesraad Wmo over dit voorstel;
   
 4. Het college stemt in met de tekst van de Raadsinformatiebrief.
   

2. Uitbreiding woning Brabantlaan 2


Het college besluit, naar aanleiding van aanvullende informatie, in principe in te stemmen
met de uitbreiding van een woning op een perceel aan de Brabantlaan 2.


3. Verkeersbesluiten.
 

Het college besluit:
verkeersbesluiten te nemen voor het instellen van:

 • een voetgangersoversteekplaats (VOP) in de Afrikalaan;
 • een VOP in de Nieuwstraat;
 • een VOP in de H. Veenemanstraat;
 • twee VOP’s in de De Bontstraat;
 • een VOP in de Airbornestraat;
 • éénrichtingsverkeer in gedeelte van Ekkersrijt 4100;
 • een laad- en losplaats in Ekkersrijt 4100;

de kosten ten laste te brengen van het toereikende krediet ‘beleidskader verkeer’ en de toereikende post ‘verkeersbesluiten en circulatieplannen 2012

 


4. Plaatsen erfafscheiding Moezellaan 2.

Het college besluit:

 • in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van een erfafscheiding op een perceel aan de Moezellaan te Son en Breugel;
 • De vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.


5. Adviezen raadscommissie grondgebiedzaken d.d. 3 september 2012.


Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie grondgebiedzaken d.d. 3 september 2012.


Portefeuille J.P. Frenken
 

1. Evaluatie "Regeling sancties in het aangepast leerlingenvervoer Son en Breugel" en vaststellen van de regeling voor onbepaalde tijd.


Het college:

 1. neemt kennis van "de Evaluatie Regeling sancties in het aangepast leerlingenvervoer Son en Breugel";
 2. besluit deze regeling voor onbepaalde tijd vast te stellen;
 3. stemt in met de tekst van de Raadsinformatiebrief.


2. Advies van de commissie burgerzaken d.d. 4 september 2012.


Het college neemt kennis van de adviezen en andere zaken die zijn besproken in de commissie BZ.


3. Brandveiligheid BS De Bloktempel.


Het college neemt kennis van de brandveiligheid van het nieuwbouwblok van de Bloktempel en de te nemen (tijdelijke) maatregelen, in de vorm van het aanbrengen van rookmelders.