Besluitenlijst B&W 13 november 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 13 november 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 6 november 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Adviezenlijst commissie Algemene Zaken 7 november 2007.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Elektronisch Kinddossier.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken omtrent de invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD);
2. De commissie BZ van december te informeren.

2. Adviezen van de commissie burgerzaken 6 november 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

3. Stand van zaken Zorg voor Jeugd.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de stand van zaken omtrent de invoering van het lokaal signaleringssysteem Zorg voor Jeugd;
2. De Commissie BZ op 4 december te informeren.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Aanpassing erfdienstbaarheid Wolfswinkel.
Het college stemt in met een aanpassing van de erfdienstbaarheid in die zin dat het stuk van het perceel (409 m2) dat grenst aan de Planetenlaan op de tekening C donkergrijs is gearceerd, uit de erfpachtovereenkomst wordt gehaald.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Adviezen commissie grondgebiedzaken van maandag 5 november 2007.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie grondgebiedzaken van maandag 5 november 2007.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging opening kerststal.
Het college woont de opening van de kerststal bij het Hertenkamp te Son en Breugel bij. (Wethouder Starmans (opent), wethouder Verschelling en de gemeente-secretaris.)
Voorafgaand aan de opening vindt de lampionnenoptocht plaats.
Datum/tijd: vrijdag 21 december, 19.15 uur.

2. Uitnodiging afscheidsreceptie mevrouw Houben-Sipman.
Het college is verhinderd en woont de afscheidsreceptie van burgemeester Henny Houben-Sipman/gemeente Eersel niet bij.

3. Uitnodiging open dag brandweerkazerne.
De burgemeester en de secretaris wonen de open dag van de brandweer in de nieuwe, tijdelijke, brandweerkazerne, bij.
Datum/tijd: zaterdag 1 december, 12.00 - 17.00 uur