Besluitenlijst B&W 14 augustus 2012

Portefeuille: burgemeester

 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 14 augustus 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de con-cepten.

2. Jaarplan Boa's 2012.

Het college besluit in te stemmen met het jaarplan Boa's 2012.

3. Voortgangsrapportage Boa's.

Het college neemt kennis van de half jaarlijkse voortgangsrapportage van de Boa's.

4. Tussentijdse rapportage activiteiten brandweer 2012.

Het college neemt kennis van de voortgang van de werkzaamheden van de brandweer zoals vastgelegd in het jaarplan 2012.

5.. Inkoopstrategie terreininrichting Combigebouw Rooijseweg.

Het college stemt in met de voorgestelde inkoopstrategie en aanbesteding door Bizob voor de terreininrichting Combigebouw Rooijseweg.

6. Raadsvergadering d.d. 23 augustus 2012.

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 23 augustus 2012 zijn geagendeerd.

7. Prioriteiten Regionaal Beleidsplan Politie Oost-Brabant 2013-2014.

Het college neemt kennis van de prioriteiten van de regionale eenheid Oost- Brabant, name-lijk:

 • criminaliteit en overlast door jeugdgroepen;
 • geweld;
 • woninginbraken;
 • verkeer;
 • ondermijnende georganiseerde criminaliteit.

En verzoekt de gemeenteraad, conform opgestelde raadsvoorstel, om in te stemmen met de prioriteiten van de regionale eenheid Oost-Brabant.


Portefeuille: R. Visser

 

1. Realiseren dakopbouw Breeakkerstraat

Het college besluit:

a. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van een dakopbouw op het perceel Breeakkerstraat te Son;

b. de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschade-verhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

2. Bestemmingsplan Son Zuid, Houtens 1

Het college besluit om:

a. kennis te nemen van het bestemmingsplan “Son Zuid, Houtens1”;

b. de raadscommissie grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan “Son Zuid, Houtens1” overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;

c. de raad voor te stellen het bestemmingsplan “Son Zuid, Houtens1” ongewijzigd vast te stellen.

3. Ontwerp-raadsvoorstel vaststelling kaders Begeleiding AWBZ in de Wmo.

Het college:

 1. neemt kennis van het advies van de Adviesraad Wmo.
 2. stemt in met het verslag veldraadpleging met betrekking tot het advies van de Wmo-raad en de reactie daarop;
 3. besluit het bijgevoegde ontwerp-raadsvoorstel aan de raad voor te leggen en te agenderen voor de commissie Burgerzaken van 4 september.

 

 Portefeuille J.P. Frenken
 

1. Kadernota Jeugdzorg.

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de ‘Kadernota Transitie Jeugdzorg;
 2. de ‘Kadernota Transitie Jeugdzorg’ als voorgenomen besluit door te leiden naar de lokale adviesraad Wmo met het verzoek voor 26 september 2012 een schriftelijk ad-vies uit te brengen.
   

 

Het college stemt in met de inkoopstrategie voor gezamenlijke aanbesteding van 13 BIZOB gemeenten terzake het onderhoud wegmarkeringen.


Ingekomen stukken

 

1. Uitnodiging VNG/E-Awareness Diner 2012. Staf/12.11880

Wethouder Frenken en de secretaris wonen het VNG/E-Awareness Diner 2012 bij.

Datum/tijd: 3 oktober 2012, 16:30 uur

Locatie: Hotel Pullman Cocagne, Vestdijk 47 te Eindhoven

2. Uitnodiging huldiging jubilarissen gilde.

Wethouder Visser en Frenken wonen de huldiging jubilarissen gilde bij.

Datum/tijd: 15 september 2012, 20:00 uur

Locatie: De Hutzon, Zonhove Son

3. Uitnodiging Plechtigheid Airbornemonument Europalaan.

Burgemeester en wethouders Visser en Frenken wonen de plechtigheid bij het Airbornemo-nument aan de Europalaan bij.

Datum/tijd: 16 september 2012, 14:15 uur

Locatie: Europalaan in Son